1 dňové školenie – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – novela zákona č. 34/2014

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Termín

*4.09.2014        BRATISLAVA    voľné miesta

  9.10.2014         BRATISLAVA    voľné miesta

  4.11.2014          BRATISLAVA    voľné miesta 

 


Osnova:  Novela č. 34/2014 Z. z. účinnej od 27.2.2014 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ,vrátane nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“

kurz prebieha od 9:00 do 16:00

po absolvovaní školenia získate osvedčenie o absolvovaní školenia      

cena: 50EUR         

v cene je zahrnuté: učebný materiál, výklad zákona, obedy, občerstvenie

V prípade nízkeho počtu účastníkov si dovoľujeme termín presunúť na určený dátum. O každej prípadnej zmene Vás budeme vopred informovať.

viac informácií a prihlášku Vám poskytneme na emailovej adrese actoris@actoris.sk alebo na telefónnych číslach 02/ 43 33 09 30, 02/ 43 42 24 225, 0908/ 219 568Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, email: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Pokyny ku školeniu: Verejné obstarávanie a najnovšie legislatívne úpravy vrátane novely č. 34/2014 a poznatkov v oblasti elektronického trhoviska.

Predmetom školenia sú:Najnovšie legislatívne poznatky v oblasti  verejného obstarávania, týkajúce sa zmien zakotvených v ostatných príslušných novelách zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä, 28/2013 Z.z., 95/2013 Z.z.,180/2013 Z.z.,34/2014 Z.z. vrátane poznatkov v oblasti elektronického trhoviska.

 

Hlavne okruhy tém:
– Hlavné legislatívne zmeny
– Finančné limity
– Elektronická evidencia referencií
– Zákazky podľa § 9 ods.9
– Podlimitné zákazky v súvislosti s výškou predpokladanej hodnoty a procesnými krokmi
– Nadlimitné zákazky
– Lehoty – správne delikty
– Najnovšie poznatky v oblasti elektronického trhoviska
– Diskusia -priebežne

Rozsah školenia 8 hod.
Organizačné zabezpečenie:

1. Miesto školenia
BRATISLAVA- V sídle firmy, Drieňová 37, Dom Podnikateľov, Bratislava.

2. Účastnícky poplatok
50 EUR
Cena zahŕňa školné, vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné  realizovať bankovým prevodom na základe zaslanej faktúry resp. osobne platbou  pri nástupe na kurz.
Banka: SLSP Bratislava
č. účtu: 0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.

Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava
tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425
mob: 0908 219 568
e-mail.: actoris@actoris.sk
www.actoris.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.mapa-AS (1)