Bratislavská detská autoškola na bicykloch

Bratislavský samosprávny kraj poskytol spoločnosti Actoris System, s.r.o. dotáciu z dotačného programu BKS na podporu realizácie Bratislavskej detskej autoškoly na bicykloch.

Projekt je určený pre deti materských a základných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja.

Prínosom pre deti aj BSK je, že bude obnovená tradícia dopravnej výchovy, ktorá bola v minulosti štandardnou súčasťou detskej edukácie a zanikla. V dnešnej hektickej dobe, kedy sme denne svedkami mnohých kolíznych situácií a nepozornosti vodičov za volantom, považujeme za povinnosť od útleho veku deti v tejto problematike vychovávať a vzdelávať ich k zodpovednému a obozretnému správaniu.

Ružinovská detská autoškola

Mestská časť Bratislava – Ružinov a spoločnosť Actoris System, s.r.o. prichádzajú s projektom Ružinovskej detskej autoškoly. Cieľom projektu je edukácia detí ohľadne dodržiavania dopravných predpisov hravou formou a vybudovanie prirodzených návykov v dopravnej výchove, ktoré ich budú sprevádzať pri prípadných rizikových situáciách v uliciach v kontakte s účastníkmi cestnej premávky. Projekt sa bude opakovať dlhodobo, t.j. minimálne najbližšie 3 roky každoročne v jesennom období. Projekt je určený ružinovským deťom v predškolskom veku.

Deti sú v súčasnej dobe vystavované denne ohrozeniu zo strany
nedisciplinovaných vodičov motorových vozidiel a absentuje pravidelná
dopravná výchova, ktorá v minulosti formovala ich návyky v správaní v
situáciách ako bezpečný presun cez priechod pre chodcov, rozoznávanie
dopravných značiek, či návyky o obozretnosti na cestách aj chodníkoch.

Po absolvovaní Ružinovskej detskej autoškoly deti obdržia informačný
materiál, ktorý bude hravou formou mapovať aktivity autoškoly a upevní
získané znalosti. Zároveň obdržia na pamiatku certifikát o absolvovaní
Ružinovskej detskej autoškoly. Výsledkom po ukončení realizácie aktivít
projektu budú stovky malých Ružinovčanov edukovaných v základných
návykoch dopravnej výchovy.

Projekt bude prebiehať na úrovni Ružinovských materských škôl, ktoré
disponujú dvorom so spevnenou plochou. Pre tie materské školy, ktoré
takouto plochou nedisponujú bude alternatívne riešenie v areáloch
základných škôl alebo verejných priestranstvách, napr. dopravné ihrisko na
Svidníckej, dopravné ihrisko na Sedmokráskovej alebo dopravné ihrisko na
Exnárovej.
Deti si vyskúšajú reálnu jazdu na mini elektrických automobiloch priamo na
dráhe, ktorá bude simulovať reálne dopravné situácie, vrátane križovatiek,
priechodov pre chodcov či rôznych nečakaných kolíznych situácii.
Súčasťou projektu sú aj záchranné zložky, s ktorými máme dohodnutú
spoluprácu. Do projektu sa zapojí Policajné prezídium SR, Krajský dopravný
inšpektorát PZ SR, Mestská polícia Bratislava a Dobrovoľný hasičský zbor
Ružinov. Dopravní policajti v uniforme s príslušnými prostriedkami na
riadenie dopravy budú usmerňovať premávku a záchranné a hasičské zložky
budú mať prednáškovú a názornú ukážku ako sa zachovať v prípade úrazu či
dopravnej nehody seba alebo blízkej osoby.

10 rokov zavedenia Euro na Slovensku 11.1.2019

11.1.2019 sme sa zúčastnili osláv 10 výročia zavedenia Euro na Slovensku, usporiadaných Národnou bankou Slovenska. Takéto pripomenutie tejto významnej udalosti sa uskutočnilo v prípade prvého roku zavedenia Eura a druhý krát teraz pri 10 výročí.  Ing. Sirotka, Actoris System, s.r.o., Slovenská asociácia malých a stredných podnikov v roku 2008 uskutočnili 54 odborných seminárov po celom Slovensku pre malých a stredných podnikateľov, so zameraním na účtovné otázky, ako účtovné závierky, inventarizácie, oceňovanie, duálne zobrazovanie cien, oceňovanie majetku, poznávanie bankoviek a pod. Ing. Sirotka bol autorom publikácie o zavedení Eura v prostredí malých a stredných podnikov. 5 odborných seminárov nám podporila informačná kancelária európskej komisie, 3 semináre Národná banka Slovenska so zameraním na minoritné skupiny. Všetky ostatné semináre sme uskutočnili vo vlastnej réžií. Materiálmi a odbornými publikáciami nás podporili Slovenská sporiteľňa a Všeobecná úverová banka. Možno konštatovať, že aj vďaka takejto rozsiahlej informačne kampani bol prechod malých a stredných podnikov a živnostníkov na novú menu bol hladký a bez väčších problémov.

Seminár so SME Europe v Bratislave 6.12.2018

Experti Actoris System, s.r.o. sa 6.12.2018 zúčastnili spoločného seminára Small and middle enterprises k podnikateľskému prostrediu na Slovensku a v Európe zameraného na prostredie malých a stredných podnikov, rodinného podnikania a živnostníkov. Prezident SAMP ekonomický poradca Actoris system, s.r.o. p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc., predniesol referát o aktuálnych zmenách legislatívy v roku 2018 a pripravovaných novelách zákona pre rok 2019. Stretnutia organizovalo SME Europe a zúčastnil sa ho prezident SME Europe Ing. Ivan Štefanec, zástupcovia MSP z Bratislavského regiónu a SAMP.  Na stretnutí odzneli konkrétne hodnotenia podnikateľských subjektov a bohatá diskusia nastolila aj niektoré témy, ktorými sa budeme hlbšie zaoberať v úsilí o zlepšenie podnikateľského prostredia.

V. Sirotka o minimálnej mzde 12.10.2018

K minimálnej mzde sa v našom štúdiu vyjadrovali väčšinou zástupcovia veľkých firiem. Dnes sme sa preto rozhodli dať priestor malým podnikateľom a živnostníkom. Ako ich ovplyvní zvýšenie najnižšieho zárobku, aj na to odpovedal Vladimíra Sirotku, prezidenta Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov.

BOZP a ochrana osobných údajov

BOZP a ochrana osobných údajov
dňa 28. februára 2017 (utorok) o 9:00 hod.

Lektor: Ing. Miloš Kment  / Ing. Miroslav Majtáz

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

BOZP

 •  Základná dokumentácia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby (ktoré zamestnávajú zamestnancov) v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 • Základná dokumentácia v oblasti pracovnej zdravotnej služby pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby (ktoré zamestnávajú zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie) v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Základná dokumentácia v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 Ochrana osobných údajov 

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – ÚVOD DO PROBLEMATIKY
 • PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PROBLEMATIKE
 • VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
 • PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT A  SMERNICE
 • AUDIT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
 • OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
 • OSOBNÉ ÚDAJE ICH ZÍSKAVANIE SPRACOVANIE A LIKVIDÁCIA
 • OSOBITNÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH ZÍSKAVANIE
 • ZODPOVEDNÁ OSOBA A OPRÁVNENÉ OSOBY
 • REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
 • CEZHRANIČNÝ TOK OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • PRAKTICKÝ POSTUP PRI PLNENÍ ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • APLIKÁCIA USTANOVENÍ ZÁK. č.122/2013 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PLATNOM ZNENÍ V PRAXI

DISKUSIA

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška

Novela zákona o DPH od 01.01. 2017 a vybrané prípady v praktických príkladoch

Novela zákona o  DPH od  01.01. 2017 a vybrané prípady v praktických príkladoch
dňa 20. februára 2017 (pondelok) o 9:30 hod.

Lektor: Ing. Martin Ťažký

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

1/ Novela zákona o DPH platná od 01.01. 2017
2/ Miesto dodania služieb (služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť,  prepravné služby, atď.)
3/ Vznik daňovej povinnosti (pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávaných službách, pri obstaraných službách)
4/ „Samozdanenie“ služieb v tuzemsku dodaných zahraničnými osobami (§ 69 ods. 2 a 3)
5/ Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach v tuzemsku (§ 69 ods. 12písm.j/)
6/  Vznik daňovej povinnosti  pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a  pri  kúpe tovaru od zahraničných osôb na území SR  s vykazovaním údajov v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze (§ 20, § 19 ods.1)
7/  Diskusia

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška