Novela zákona o DPH

actoris
Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Vás pozýva dňa 10. decembra 2015 o 15:00 hod. – štvrtok na seminár

Novela zákona o DPH

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: Drieňová 37 Bratislava

Dátum a čas: 10.12.2015 o 15:00 hod

Účastnícky poplatok:  40,- EUR , členovia SAMP: 25,-EUR
poplatok splatný pri prezentácii
Program seminára:

– Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016

– Povinnosti platiteľa z titulu ročného zúčtovania odpočtu podľa § 50 zákona o DPH

Diskusia

Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568 e-mail: actoris@actoris.sk

mapa-AS (1)

Seminár NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMU 10.12.2014

sctorisVás pozýva na odborný seminár k nanajvýš aktuálnej téme:

                                                                 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMU
k 1.12.2014 a 1.1.2015
Seminár realizovaný v rámci plnenie memoranda o spolupráci s finančnou správou SR
Termín konania: 10.12.2014 – streda od 14,00 hod. – 18,00 hod.
Miesto konania: Drieňova 37, 821 02 Bratislava, Dom podnikateľov,Seminárna sála reštaurácie Planéta

Lektor: Ing. Daniela Miháliková
Finančná správa SR
13.30 – 14.00 Registrácia
Program:
– Pomerné uplatňovanie výdavkov na základe % pomeru užívania na podnikanie,
špecifiká
– Nové limity vstupnej ceny dlhodobého majetku (osobné automobily)
– Zmeny odpisových skupín a odpisovanie dlhodobého majetku, pokračovanie odpisov,
– Zmeny odpisovania pri leasingu
– Zavedenie povinnosti zahrnutia neodpočítanej DPH u daňovníka, ktorý uplatňuje
– nárok na jej odpočítanie koeficientom do vstupnej ceny hmotného a nehmotného majetku.
– Zmena spôsobu zahrnovania paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, zmluvnej pokuty, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania do základu dane.

15.45 – 16.00 Prestávka (Priebežné občerstvenie)

– Úprava výpočtu preddavkov na daň fyzickej osoby tak, aby daňovník platil preddavky na daň len z príjmov podľa § 5 a 6 zákona, ktoré majú charakter pravidelne vykonávanej činnosti.
– Zavedenie zrážkovej dane u farmaceutických spoločností z peňažných plnení poskytovaných lekárom
– Nepeňažné plnenia, poskytované zamestnancom
– Daňové licencie pre právnické osoby, umorovanie straty
– Rozšírenie povinnosti vedenia evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici.
– Diskusia, otázky
– Večera

Účastnícky poplatok: 50 € plus DPH , členovia SAMP 30 € Poplatok na základe záväznej prihlášky môžete uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii.

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 01.10.2014

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková

Finančná správa SR

Termín:   15.10.2014  o 15:00 hod

                      13.11.2014  o 15:00 hod

Obsah: –   Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a

elektronických služieb nezdaniteľným osobám

– Lehota na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane

– Lehota na podanie kontrolného výkazu

– Obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz

Miesto:   sídlo  Actoris systém s.r.o. Drieňová 37 Bratislava

 

Účastnícky poplatok  40 eur +DPH zahŕňa  občerstvenie školiace materiály a obed

Ochrana osobných údajov

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk
Termín:


03.04.2014    Bratislava    zrušený
11.04.2014     Bratislava    voľné miesta

Miesto: Drieňová 37 Bratislava

Cena: 50 € + DPH cena zahrňa občerstvenie, pitný režim, materiály, obed

Školenie bude zamerané na oblasti:

– Základné povinnosti prevádzkovateľa a ich výklad

– Poučenia oprávnených osôb a ich náležitosti

– Bezpečnostná dokumentácia

– Zodpovedná osoba a jej poverenie

– Registrácia informačných systémov

– Kontrola a sankcie

Zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ukladá isté povinnosti jednotlivým subjektom?
– Neznalosť tohto zákona spôsobuje nenapraviteľné škody v oblasti ochrany osobných údajov (OOÚ).
-V dnešnej dobe „internetu“ využívame naše osobné údaje každodenne, a vôbec sa nezamýšľame na tým, aké dôsledky to môže mať. Tento zákon zabezpečuje primeraný stupeň ochrany v oblasti OOÚ.
– Nie je nutné, aby všetky subjekty mali vypracovaný bezpečnostný projekt, v mnohých prípadoch postačí bezpečnostná smernica.
– Neviete aké povinnosti Vám z NOVÉHO ZÁKONA vyplývajú?
– Sú vo Vašej organizácii oprávnené osoby, dotknuté osoby, zodpovedné osoby alebo poverené osoby? -Musíme poučiť či preškoliť nejaké osoby?
– Musíme mať bezpečnostný projekt, bezpečnostnú smernicu alebo registráciu, príp. osobitnú registráciu?
-Neodborne vypracovaný bezpečnostný projekt (podotýkame, že ich nemusí mať každá organizácia), avšak je treba byť opatrný pri výberu subjektu, ktorý tento proces zabezpečí.
– Musíme mať zodpovednú osobu? Ak áno, jednu alebo viac?
– Čo bolo potrebné vykonať do 31.12.2013 a čo je potrebné urobiť do 31.03.2014, do 30.06.2014?

Na školení budú informácie ako pre prevádzkovateľov (zamestnávateľov) tak aj
pre oprávnené osoby (zamestnancov).

Účastníkom bude zákon vysvetľovaný na praktických príkladoch.
Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o povinnostiach subjektov pri zbere, zhromažďovaní a používaní osobných údajov, všeobecné informácie, zmeny v porovnaní s predchádzajúcim zákonom a návod ako dosiahnuť maximálnu efektivitu a racionalitu pri práci v súlade s legislatívou platnou pre túto oblasť. Oboznámiť Vás s činnosťou Úradu na ochranu osobných údajov SR, hlavne s jeho kontrolnou .

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť kurz a určiť náhradný termín pri počte účastníkov menej než 10 žiadateľov.

ACTORIS SYSTEM, s.r.o. mapa-AS (1)
Magdaléna Lipáková
Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425
fax.: 02/ 4333 0925
e-mail.: actoris@actoris.sk
www.actoris.sk
Tešíme sa na Vašu účasť

Aktuálna ponuka kurzov Actoris System – EKONOMICKÉ

Novela zákona o DPH
prednáša: Ing. Kožíková Ľubica,
Daňové riaditeľstvo SR BA

1.termín: 9.12.2013 od 14:00 hod.
2.termín: 13.1.2014 od 14:00 hod

Novela daň z príjmov a dopady na FO
prednáša: Ing. Daniela Miháliková
Daňové riaditeľstvo SR

1.termín: 10.1.2014 od 14:00 hod

Spracovanie daňového priznania FO
prednáša: Ing. Daniela Miháliková
Daňové riaditeľstvo SR

1.termín:11.2.2014

Účastnícky poplatok na všetky semináre je 35 EUR+ DPH
Cena pre účastníkov SAMP a SCIÚM 10% zľava (prosím uviesť v prihláške)