Aktuála ponuka termínov školení VO

Actoris System, s.r.o.

Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Aktuálna ponuka školení – september, október, november

1 Novela č. 34/2014 Z. z. účinná od 27.2.2014 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní , vrátane nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií

1. 4.09.2014           BRATISLAVA              voľné miesta 

2  9.10.2014          BRATISLAVA              voľné miesta 

3. 4.11.2014           BRATISLAVA              voľné miesta 

3 dňový  základný kurz– Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“ 

1. 8.09.2014 – 10.09.2014       BRATISLAVA                  voľné miesta    

2. 13.10.2014 – 15.10.2014       BRATISLAVA                voľné miesta   

3  10.11.2014 –  12.11.2014       BRATISLAVA               voľné miesta  

 

1 dňové školenie  k zákazkám podľa § 9 ods.9 zákona o VO

1. 23.09.2014         BRATISLAVA                           voľné miesta

2. 21.10.2014         BRATISLAVA                           voľné miesta

3. 20.11.2014          BRATISLAVA                           voľné miesta

 

    Cena  1-dňové školenie VO 50 EUR. Cena 3-dňového školenia je 150 EUR.  V cene je zahrnuté: občerstvenie, pitný režim, materiály, obed

 

Informácie a prihlášky žiadajte na: 02/43330930, 02/43422425, mob: 0908/219568,

mail: actoris@actoris.sk, web: www.actoris.sk ,

Magdaléna Lipáková- sekcia vzdelávania

Aktuálna ponuka kurzov

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk
                                                                            Aktuálna ponuka školení – apríl, máj, jún
1-dňová novela č. 34/2014 Z. z. účinná od 27.2.2014 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní , vrátane nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií
1. 23.04.2014       BRATISLAVA                            voľné miesta
2.21.05.2014       BRATISLAVA                            voľné miesta
3.13.06.204          BRATISLAVA                             voľné miesta

3 dňový základný kurz– Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“

1. 14.04.2014 – 16.04.2014        BRATISLAVA                     voľné miesta
2. 12.05.2014 – 14.05.2014        BRATISLAVA                     voľné miesta
3. 16.06.2014 – 18.06.2014        BRATISLAVA                      voľné miesta
Ochrana osobných údajov
1. 11.04.2014                               BRATISLAVA                              voľné miesta

Cena 1-dňové školenie VO 50 EUR. Cena 3-dňového školenia je 150 EUR. Cena 1-dňové školenie OOÚ 60 EUR V cene je zahrnuté: občerstvenie, pitný režim, materiály, obed

Ochrana osobných údajov

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk
Termín:


03.04.2014    Bratislava    zrušený
11.04.2014     Bratislava    voľné miesta

Miesto: Drieňová 37 Bratislava

Cena: 50 € + DPH cena zahrňa občerstvenie, pitný režim, materiály, obed

Školenie bude zamerané na oblasti:

– Základné povinnosti prevádzkovateľa a ich výklad

– Poučenia oprávnených osôb a ich náležitosti

– Bezpečnostná dokumentácia

– Zodpovedná osoba a jej poverenie

– Registrácia informačných systémov

– Kontrola a sankcie

Zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ukladá isté povinnosti jednotlivým subjektom?
– Neznalosť tohto zákona spôsobuje nenapraviteľné škody v oblasti ochrany osobných údajov (OOÚ).
-V dnešnej dobe „internetu“ využívame naše osobné údaje každodenne, a vôbec sa nezamýšľame na tým, aké dôsledky to môže mať. Tento zákon zabezpečuje primeraný stupeň ochrany v oblasti OOÚ.
– Nie je nutné, aby všetky subjekty mali vypracovaný bezpečnostný projekt, v mnohých prípadoch postačí bezpečnostná smernica.
– Neviete aké povinnosti Vám z NOVÉHO ZÁKONA vyplývajú?
– Sú vo Vašej organizácii oprávnené osoby, dotknuté osoby, zodpovedné osoby alebo poverené osoby? -Musíme poučiť či preškoliť nejaké osoby?
– Musíme mať bezpečnostný projekt, bezpečnostnú smernicu alebo registráciu, príp. osobitnú registráciu?
-Neodborne vypracovaný bezpečnostný projekt (podotýkame, že ich nemusí mať každá organizácia), avšak je treba byť opatrný pri výberu subjektu, ktorý tento proces zabezpečí.
– Musíme mať zodpovednú osobu? Ak áno, jednu alebo viac?
– Čo bolo potrebné vykonať do 31.12.2013 a čo je potrebné urobiť do 31.03.2014, do 30.06.2014?

Na školení budú informácie ako pre prevádzkovateľov (zamestnávateľov) tak aj
pre oprávnené osoby (zamestnancov).

Účastníkom bude zákon vysvetľovaný na praktických príkladoch.
Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o povinnostiach subjektov pri zbere, zhromažďovaní a používaní osobných údajov, všeobecné informácie, zmeny v porovnaní s predchádzajúcim zákonom a návod ako dosiahnuť maximálnu efektivitu a racionalitu pri práci v súlade s legislatívou platnou pre túto oblasť. Oboznámiť Vás s činnosťou Úradu na ochranu osobných údajov SR, hlavne s jeho kontrolnou .

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť kurz a určiť náhradný termín pri počte účastníkov menej než 10 žiadateľov.

ACTORIS SYSTEM, s.r.o. mapa-AS (1)
Magdaléna Lipáková
Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425
fax.: 02/ 4333 0925
e-mail.: actoris@actoris.sk
www.actoris.sk
Tešíme sa na Vašu účasť

3-dňový základný kurz výklad zákona

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Termín

*      8.09.2014 – 10.09.2014         BRATISLAVA      voľné miesta

       13.10.2014 – 15.10.2014           BRATISLAVA      voľné miesta

       10.11.2014. – 12.11. 2014          BRATISLAVA       voľné miesta
Osnova: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“

kurz prebieha denne od 9:00 do 16:00

 Obsah: Získanie prehľadu v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona č.: 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vrátane  novely 95/2013,  a novely účinnej od 27.02.2014.

obsahová náplň je zhodná s pôvodným kurzom OSO vo VO ktorý bol ukončený skúškou a zápisom do zoznamu OSO. Na základe zmeny zákona skúšky už nebudú realizované, no kurz zostáva v nezamenenej plnohodnotnej forme.

cena:150EUR

v cene je zahrnuté: učebný materiál, výklad zákona, obedy, občerstvenie

V prípade nízkeho počtu účastníkov si dovoľujeme termín presunúť na určený dátum. O každej prípadnej zmene Vás budeme vopred informovať.

viac informácií a prihlášku Vám poskytneme na emailovej adrese actoris@actoris.sk alebo na telefónnych číslach 02/ 43 33 09 30, 02/ 43 42 24 225, 0908/ 219 568
Obsah 3 – dňového priameho vzdelávania v rámci školenia:
VO- výklad zákona, vrátane zmien v legislatíve a v praxi, odborná diskusia, príklady z praxe:

• zmeny vo výnimkách zákona o VO
• etapy verejného obstarávania
• stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
• finančné limity platné pre rok 2014
• zriadenie profilu
• zábezpeka, jej výška, prepadnutie, vrátenie,
• komunikácia medzi realizátormi zákaziek a záujemcami, resp. uchádzačmi
• elektronická evidencia referencií
•najnovšie poznatky v oblasti elektronického trhoviská
• elektronická aukcia
• dodatky k zmluvám resp. RD uzatvorených vo VO
• zmeny v zákazkách podľa § 9 ods.9
• revízne postupy
• kaucie
• certifikácia a akreditácia
• kontroly pred a po uzatvorení zmluvy,resp. RD  a kontrola ex – ante
• správne delikty a výška pokút.
•podmienky účasti
• kritéria na hodnotenie ponúk
• súťažné podmienky
• nadlimitné zákazky
• podlimitné zákazky
• predkladanie ponúk
• otváranie ponúk a ich častí
• hodnotenie podmienok účasti – vyhodnocovanie ponúk a určenie úspešnosti
• uzatvorenie zmluvy, resp. rámcovej dohody
•rozšírenie  zrušenia zákazky

Odborná diskusia, príklady z praxe priebežne každý deň výkladu.
Doplňujúce informácie

Výklad školenia bude obsahovať aj nové úpravy a zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia z 28.1.2014 s účinnosťou od 27.2.2014 – v nasledovných oblastiach :

– zmena vo výnimkách zákona
– zmena v zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
– rozšírenie zrušenia postupu zadávania zákazky
– úprava lehôt v súvislosti so sviatkami a dňami pracovného pokoja
– zmena v priamom rokovacom konaní
– zmena v podlimitných zákazkách
– zmena v zasielaní informácií ÚVO o uzatváraní zmlúv na základe rámcových dohôd
– zmena v prechodných ustanoveniach.

Organizačné zabezpečenie:

1. Miesto školenia

BRATISLAVA
V sídle firmy Actoris System, Dom podnikateľov Drieňová 37, Bratislava

Začiatok 9:00 hod
Obedová pauza 12:00- 13:00
Ukončenie 16:00 hod

Organizátor si vyhradzuje právo preložiť termín školenia pri počte účastníkov menej než 10 žiadateľov. Kapacita miest je obmedzená.

V prípade zabezpečenia min. 15 účastníkov z jednej firmy je možné miesto uskutočnenia kurzu dohodnúť.

2. Účastnícky poplatok
125 € + 25 € (20% DPH) spolu 150 €

Cena zahŕňa výklad zákona vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom pred termínom školenia. Iná možnosť platby dohodou

Banka: SLSP Bratislava –
č. účtu: 0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510
Do poznámky uviesť názov firmy a meno účastníka

3. Zaslanie záväznej prihlášky

Žiadame záujemcov, aby záväznú prihlášku čitateľne a presne vyplnenú zaslali emailom, alebo poštou pred začatím kurzu na adresu:

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.
Magdaléna Lipáková
Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425
fax.: 02/ 4333 0925
e-mail.: actoris@actoris.sk
www.actoris.sk
Tešíme sa na Vašu účasť.mapa-AS (1)

Aktuálna ponuka kurzov Actoris System – EKONOMICKÉ

Novela zákona o DPH
prednáša: Ing. Kožíková Ľubica,
Daňové riaditeľstvo SR BA

1.termín: 9.12.2013 od 14:00 hod.
2.termín: 13.1.2014 od 14:00 hod

Novela daň z príjmov a dopady na FO
prednáša: Ing. Daniela Miháliková
Daňové riaditeľstvo SR

1.termín: 10.1.2014 od 14:00 hod

Spracovanie daňového priznania FO
prednáša: Ing. Daniela Miháliková
Daňové riaditeľstvo SR

1.termín:11.2.2014

Účastnícky poplatok na všetky semináre je 35 EUR+ DPH
Cena pre účastníkov SAMP a SCIÚM 10% zľava (prosím uviesť v prihláške)

1 dňové školenie – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – novela zákona č. 34/2014

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Termín

*4.09.2014        BRATISLAVA    voľné miesta

  9.10.2014         BRATISLAVA    voľné miesta

  4.11.2014          BRATISLAVA    voľné miesta 

 


Osnova:  Novela č. 34/2014 Z. z. účinnej od 27.2.2014 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ,vrátane nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“

kurz prebieha od 9:00 do 16:00

po absolvovaní školenia získate osvedčenie o absolvovaní školenia      

cena: 50EUR         

v cene je zahrnuté: učebný materiál, výklad zákona, obedy, občerstvenie

V prípade nízkeho počtu účastníkov si dovoľujeme termín presunúť na určený dátum. O každej prípadnej zmene Vás budeme vopred informovať.

viac informácií a prihlášku Vám poskytneme na emailovej adrese actoris@actoris.sk alebo na telefónnych číslach 02/ 43 33 09 30, 02/ 43 42 24 225, 0908/ 219 568Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, email: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Pokyny ku školeniu: Verejné obstarávanie a najnovšie legislatívne úpravy vrátane novely č. 34/2014 a poznatkov v oblasti elektronického trhoviska.

Predmetom školenia sú:Najnovšie legislatívne poznatky v oblasti  verejného obstarávania, týkajúce sa zmien zakotvených v ostatných príslušných novelách zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä, 28/2013 Z.z., 95/2013 Z.z.,180/2013 Z.z.,34/2014 Z.z. vrátane poznatkov v oblasti elektronického trhoviska.

 

Hlavne okruhy tém:
– Hlavné legislatívne zmeny
– Finančné limity
– Elektronická evidencia referencií
– Zákazky podľa § 9 ods.9
– Podlimitné zákazky v súvislosti s výškou predpokladanej hodnoty a procesnými krokmi
– Nadlimitné zákazky
– Lehoty – správne delikty
– Najnovšie poznatky v oblasti elektronického trhoviska
– Diskusia -priebežne

Rozsah školenia 8 hod.
Organizačné zabezpečenie:

1. Miesto školenia
BRATISLAVA- V sídle firmy, Drieňová 37, Dom Podnikateľov, Bratislava.

2. Účastnícky poplatok
50 EUR
Cena zahŕňa školné, vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné  realizovať bankovým prevodom na základe zaslanej faktúry resp. osobne platbou  pri nástupe na kurz.
Banka: SLSP Bratislava
č. účtu: 0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.

Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava
tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425
mob: 0908 219 568
e-mail.: actoris@actoris.sk
www.actoris.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.mapa-AS (1)

3 dňový kurz Odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti osôb vo verejnom obstarávaní

Termíny

*  15.1. -17.1.2014               BRATISLAVA    voľné miesta  

    12.2.-15.2.2014               BRATISLAVA    voľné miesta

*   19.2.-21.2. 2014              BANSKÁ BYSTRICA       voľné miesta

Osnova:  (Výklad zákona) (Elektronické posielanie oznámení) (Zelené VO) (diskusia)
kurz prebieha denne od 9:00 do 16:00


Obsah:
 Získanie prehľadu v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona č.: 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. vrátane veľkej novely 95/2013, ktorá nadobudne účinnosť 1.7.2013

obsahová náplň je zhodná s pôvodným kurzom OSO vo VO ktorý bol ukončený skúškou a zápisom do zoznamu OSO. Na základe zmeny zákona skúšky už nebudú realizované, no kurz zostáva v nezmenejej plnohodnotnej forme.

cena:150EUR 

v cene je zahrnuté: učebný materiál, výklad zákona, obedy, občerstvenie

V prípade nízkeho počtu účastníkov si dovoľujeme termín presunúť na určený dátum. O každej prípadnej zmene Vás budeme vopred informovať.

viac informácií a prihlášku Vám poskytneme na emailovej adrese actoris@actoris.sk alebo na telefónnych číslach 02/ 43 33 09 30, 02/ 43 42 24 225, 0908/ 219 568