3-dňový základný kurz výklad zákona

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Termín

*      8.09.2014 – 10.09.2014         BRATISLAVA      voľné miesta

       13.10.2014 – 15.10.2014           BRATISLAVA      voľné miesta

       10.11.2014. – 12.11. 2014          BRATISLAVA       voľné miesta
Osnova: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“

kurz prebieha denne od 9:00 do 16:00

 Obsah: Získanie prehľadu v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona č.: 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vrátane  novely 95/2013,  a novely účinnej od 27.02.2014.

obsahová náplň je zhodná s pôvodným kurzom OSO vo VO ktorý bol ukončený skúškou a zápisom do zoznamu OSO. Na základe zmeny zákona skúšky už nebudú realizované, no kurz zostáva v nezamenenej plnohodnotnej forme.

cena:150EUR

v cene je zahrnuté: učebný materiál, výklad zákona, obedy, občerstvenie

V prípade nízkeho počtu účastníkov si dovoľujeme termín presunúť na určený dátum. O každej prípadnej zmene Vás budeme vopred informovať.

viac informácií a prihlášku Vám poskytneme na emailovej adrese actoris@actoris.sk alebo na telefónnych číslach 02/ 43 33 09 30, 02/ 43 42 24 225, 0908/ 219 568
Obsah 3 – dňového priameho vzdelávania v rámci školenia:
VO- výklad zákona, vrátane zmien v legislatíve a v praxi, odborná diskusia, príklady z praxe:

• zmeny vo výnimkách zákona o VO
• etapy verejného obstarávania
• stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
• finančné limity platné pre rok 2014
• zriadenie profilu
• zábezpeka, jej výška, prepadnutie, vrátenie,
• komunikácia medzi realizátormi zákaziek a záujemcami, resp. uchádzačmi
• elektronická evidencia referencií
•najnovšie poznatky v oblasti elektronického trhoviská
• elektronická aukcia
• dodatky k zmluvám resp. RD uzatvorených vo VO
• zmeny v zákazkách podľa § 9 ods.9
• revízne postupy
• kaucie
• certifikácia a akreditácia
• kontroly pred a po uzatvorení zmluvy,resp. RD  a kontrola ex – ante
• správne delikty a výška pokút.
•podmienky účasti
• kritéria na hodnotenie ponúk
• súťažné podmienky
• nadlimitné zákazky
• podlimitné zákazky
• predkladanie ponúk
• otváranie ponúk a ich častí
• hodnotenie podmienok účasti – vyhodnocovanie ponúk a určenie úspešnosti
• uzatvorenie zmluvy, resp. rámcovej dohody
•rozšírenie  zrušenia zákazky

Odborná diskusia, príklady z praxe priebežne každý deň výkladu.
Doplňujúce informácie

Výklad školenia bude obsahovať aj nové úpravy a zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia z 28.1.2014 s účinnosťou od 27.2.2014 – v nasledovných oblastiach :

– zmena vo výnimkách zákona
– zmena v zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
– rozšírenie zrušenia postupu zadávania zákazky
– úprava lehôt v súvislosti so sviatkami a dňami pracovného pokoja
– zmena v priamom rokovacom konaní
– zmena v podlimitných zákazkách
– zmena v zasielaní informácií ÚVO o uzatváraní zmlúv na základe rámcových dohôd
– zmena v prechodných ustanoveniach.

Organizačné zabezpečenie:

1. Miesto školenia

BRATISLAVA
V sídle firmy Actoris System, Dom podnikateľov Drieňová 37, Bratislava

Začiatok 9:00 hod
Obedová pauza 12:00- 13:00
Ukončenie 16:00 hod

Organizátor si vyhradzuje právo preložiť termín školenia pri počte účastníkov menej než 10 žiadateľov. Kapacita miest je obmedzená.

V prípade zabezpečenia min. 15 účastníkov z jednej firmy je možné miesto uskutočnenia kurzu dohodnúť.

2. Účastnícky poplatok
125 € + 25 € (20% DPH) spolu 150 €

Cena zahŕňa výklad zákona vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom pred termínom školenia. Iná možnosť platby dohodou

Banka: SLSP Bratislava –
č. účtu: 0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510
Do poznámky uviesť názov firmy a meno účastníka

3. Zaslanie záväznej prihlášky

Žiadame záujemcov, aby záväznú prihlášku čitateľne a presne vyplnenú zaslali emailom, alebo poštou pred začatím kurzu na adresu:

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.
Magdaléna Lipáková
Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425
fax.: 02/ 4333 0925
e-mail.: actoris@actoris.sk
www.actoris.sk
Tešíme sa na Vašu účasť.mapa-AS (1)