ŠKOLENIE k Zákonu č. 343/2015 Z. z.- O verejnom obstarávaní

ACTORIS SYSTÉM, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava
Tel.: 02/4342 2425, Mobil: 0905 969 411
Dovoľujeme si Vás pozvať na

ŠKOLENIE
k Zákonu č. 343/2015 Z. z.
Obsah 2 a 3 – dňového vzdelávacieho školenia s názvom :
„Aktuálny výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane súvisiacich vykonávacích vyhlášok.“

Termíny konania:
28.6. 2016 – 30.6.2016 / 3 dni /
28.7. 2016 – 29.7.2016 / 2 dni /
22.8. 2016 – 24.8.2016 / 3 dni /

Miesto konania:
ACTORIS SYSTEM, s.r.o.
DOM PODNIKATEĽOV
/ Reštaurácia Planetka /
Drieňová 37
821 02 Bratislava

Program:
Dvoj a trojdňového školenia :
„Výklad zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane súvisiacich vykonávacích vyhlášok.“

Vzdelávacie podujatie je určené pre : štátnu správu, samosprávu, pre všetky organizácie, firmy a spoločnosti typu verejný obstarávateľ, obstarávateľ, subjekt, ktorý obdržal grant na predmet obstarávania, kontrolóri, súkromný sektor, tretí sektor, záujemcov, uchádzačov a všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú akýmkoľvek spôsobom na verejnom obstarávaní v štádiu prípravy, samotnej realizácie alebo kontroly.
Cieľ vzdelávacieho podujatia :
Zvýšiť právne povedomie v širokej odbornej verejnosti v oblasti verejného obstarávania, nakoľko dňom 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dňom 18. apríla 2016 nadobudli účinnosť aj viaceré vykonávacie vyhlášky ÚVO k vyššie uvedenému zákonu o VO. Ide o nasledovné vykonávacie vyhlášky:
– vyhláška č. 132/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie
– vyhláška č. 152/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
– vyhláška č. 153/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlilmitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov
– vyhláška č. 155/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu
– vyhláška č. 156/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie
– vyhláška č. 157/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.

Obsah školenia je nasledovný :
– východiská nového zákona
– súvisiace vykonávacie predpisy k VO,
– zmeny v základných pojmoch
– nové finančné limity vyplývajúce z § 5
– verejný obstarávateľ, obstarávateľ a subjekt, ktorý obdržal finančný príspevok
– konečný užívateľ výhod
– evidencia referencíí
– elektronické trhovisko vrátane nadlimitu
– zmena a odstúpenie od obchodného dokumentu
– konflikt záujmov
– prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov
– postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom
– postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom
– zadávanie nadlimitných koncesií
– zadávanie podlimitných zákaziek prostredníctvom ET
– zadávanie podlimitných zákaziek bez ET
– zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
– súťaž návrhov
– úrad a rada, ich kompetencie a pôsobnosť
– certifikácia systémov na uskutočnenie vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou
– žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, zmena údajov
– register konečných užívateľov výhod
– revízne postupy, žiadosť o nápravu, dohľad nad verejným obstarávaním
– ex – ante posúdenie
– konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred a po uzavretí obchodného dokumentu
– námietky, odvolanie, výška kaucie
– návrh na určenie neplatnosti obchodného dokumentu
– správne delikty – pokuty a sankcie Priebežná diskusia.

Časový harmonogram :
8.30 – 9.00 Prezentácia
9.00 – 12.00 Školenie
12.00 – 13.00 Obedňajšia prestávka
13.00 – 15.00 Školenie
Účastnícky poplatok:

120,-€ plus DPH / osobu za dvojdňové školenie

150,- € plus DPH / osobu za trojdňové školenie

V cene: školiace materiály, občerstvenie, obedy

Spôsob úhrady:
Bankovým prevodom – SLSP BA, Ružinov IBAN: SK8109000000000634431507
– Úhradu preukážte kópiou pri prezentácií
– Poplatok je možné zaplatiť priamo pri
prezentácií.
Informácie:
Ing. Anna Škublová , Mgr. Dagmar Prieložná Drieňová 37, 821 02 Bratislava
Tel.: 02/4342 2425, mobil : 0908 216 568
E-mail: actoris@actoris.sk

Zašlite obratom poštou alebo e-mailom na adresu Actoris System s.r.o., Drieňová 37, 821 02 Bratislava.
Tel.: 02/4342 2425,mobil : 0908 219 568
e-mail : actoris@actoris.sk

Actoris System
Actoris System, s.r.o., Drieňová 37, 821 02 Bratislava.
Tel.: 02/4342 2425, Mo: +421 905 969 411, e-mail: actoris@actoris.sk; www.actoris.sk;
IČO: 45357137, IČ DPH: SK2022948510, odd. sro: vložka č.:62505/B

————————————————————————————————

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na školenie osôb pre spôsobilosť vo verejnom obstarávaní

Začiatok školenia: ………………………….

Pozn.: Uvedenie všetkých údajov je záväzné pre prijatie prihlášky.

Osobné údaje

Priezvisko Meno Titul

Adresa trvalého bydliska/korešpondenčná adresa

Ulica, číslo domu Mesto PSČ

Telefón Mobil E-mailová adresa

Zamestnávateľ
Adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ)
E-mail, tel., fax :

Potvrdzujem účasť na školení dňa:

28. 6. 2016  30.6.2016 
28. 7. 2016  29.7.2016 
22. 8. 2016  24.8.2016 
(Zaškrtnite vyhovujúci termín)

V ……………………………. dňa ………………………… podpis ………………………..