Aktuálna ponuka školení – október , november vrátane novej novely zo 17.9.2015

actoris

Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Aktuálna ponuka školení – október , november

1 dňové :Elektronické trhovisko a najnovšie poznatky k tejto oblasti. Najnovšie legislatívne poznatky k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších poznatkov v súvislosti s elektronickým trhoviskom.
1.termín: 20.10.2015     BRATISLAVA   voľné miesta
2.termín: 19.11.2015     BRATISLAVA   voľné miesta

3 dňový základný kurz: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších legislatívnych poznatkov v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska.

1.termín:12.10.2015 – 14.10.2015     BRATISLAVA  voľné miesta
2.termín: 03.11.2015 – 05.11.2015   BRATISLAVA  voľné miesta
Lektor: Ing. Anna Pribylincová

Cena 1-dňové školenie VO 50 EUR. Cena 3-dňového školenia je 150 EUR. V cene je zahrnuté: občerstvenie, pitný režim, materiály, obed

Informácie a prihlášky žiadajte na: 02/43330930, 02/43422425, mob: 0908/219568,
mail: actoris@actoris.sk, web: www.actoris.sk ,
Magdaléna Lipáková- sekcia vzdelávania

Novela zákona o dani z príjmov

 

actoris

Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

 

Vás pozýva dňa 5. novembra 2015 o 9:00 hod. – štvrtok na seminár

Novela zákona o dani z príjmov

Lektor: Ing. Daniela Mihalíková Finančná správa SR

Miesto konania: Drieňová 37 Bratislava

Účastnícky poplatok: 40,- EUR , členovia SAMP: 25,- EUR,
poplatok splatný pri prezentácii
Program seminára:

Najdôležitejšie zmeny pre zdaňovacie obdobie roku 2015
– Pomerné uplatňovanie výdavkov na základe % pomeru užívania na podnikanie,
– Nové limity vstupnej ceny dlhodobého majetku (osobné automobily),
– Zmeny odpisových skupín a odpisovanie dlhodobého majetku, pokračovanie odpisov,
– Zmeny odpisovania pri leasingu,
– Zmeny v uplatňovaní niektorých výdavkov,
– Úprava výpočtu preddavkov na daň FO (len z príjmov podľa § 5 a 6 zákona),
– Zavedenie zrážkovej dane z peňažných plnení u farmaceutických spoločností (držiteľa) a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z nepeňažných plnení
– Nepeňažné plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi (zavedenie tzv. brutácie príjmu),
– Daňové licencie pre právnické osoby
Vybrané navrhované zmeny od 1.1.2016
– Spresnenie postupu zrážkovej dane z peňažných plnení u farmaceutických spoločností (držiteľa) a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z nepeňažných plnení
– Zavedenie osobitného základu dane pri príjmoch z § 7 – zdaňovanie samostatne, a to sadzbou dane vo výške 19 %
– Zmeny v oslobodených príjmoch FO
– Prednostné uplatňovanie dane vyberanej zrážkou pri príjmoch vyplácaných podľa autorského zákona
– Spresnenia v súvislosti s uplatňovaním výdavkov po zaplatení (poradenské a právne služby; normy a certifikáty)
– Spresnenie úpravy ZD u daňovníka, ktorému bol potvrdený reštrukturalizačný plán, vyhlásený konkurz
– Stanovenie vstupnej ceny hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého darom a dedením a finančného majetku obstaraného bezodplatne
– Spresnenie postupu uplatňovania odpisov prenajímaného majetku (ukončenie prenájmu, prenájom časti majetku, prenájom časť roka a pod.)

Diskusia
Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568 e-mail:actoris@actoris.sk

 

trasa k actoris z D1 (1)

Novela zákona o DPH

actoris
Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Vás pozýva dňa 10. decembra 2015 o 15:00 hod. – štvrtok na seminár

Novela zákona o DPH

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: Drieňová 37 Bratislava

Dátum a čas: 10.12.2015 o 15:00 hod

Účastnícky poplatok:  40,- EUR , členovia SAMP: 25,-EUR
poplatok splatný pri prezentácii
Program seminára:

– Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016

– Povinnosti platiteľa z titulu ročného zúčtovania odpočtu podľa § 50 zákona o DPH

Diskusia

Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568 e-mail: actoris@actoris.sk

mapa-AS (1)

1 dňové: Elektronické trhovisko a najnovšie poznatky vrátane novej novely zo 17.9.2015

actoris

Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

 

  Najnovšie legislatívne poznatky k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších poznatkov v súvislosti s elektronickým trhoviskom.

Dátum : 20.10.2015  o 9:00 hod

                    19.11.2015    o 9:00 hod

Hlavné okruhy tém :

– Najnovšie legislatívne poznatky
– Novela č. 13/2015 Z.z. k zákonu o VO – o preukazovaní majetkovej účasti a stop schránkovým firmám
– Novely č. 31/2015 Z.z. a č. 87/2015 Z.z.
– Finančné limity od 1.3.2015
– Predpokladaná hodnota zákazky
– Bežná dostupnosť a nie bežná dostupnosť
– Podlimitné zákazky – druhy
– Podlimitné zákazky s aplikáciou elektronického trhoviska
– Elektronický kontraktačný system
– Elektronické trhovisko
– Prínosy a výhody ET pre objednávateľa
– Prínosy a výhody ET pre dodávateľa
– Predmety obstarávané prostredníctvom ET
– Kto môže realizovať zákazky s aplikáciou ET
– Registrácia objednávateľa – registračný formulár – profil objednávateľa
– Registrácia dodávateľa – registračný formulár – profil dodávateľa
– Prepojenie ET na zoznam podnikateľov
– Opisný formulár – register – Knižnica
– Vytvorenie ponuky
– Obchodná a kontraktačná ponuka – Katalóg ponúk
– Vytvorenie objednávky
– Predbežne akceptovaná ponuka
– Rozpor a karanténa
– Postup podľa ust. § 96
– Postup podľa ust. § 97
– Postup podľa ust. § 98
– Elektronická aukcia v ET
– Dokumentácia zo zákazky prostredníctvom ET
– Diskusia priebežne
Lektor: Ing. Anna Pribylincová

Organizačné zabezpečenie:

1. Miesto školenia
BRATISLAVA- V sídle firmy, Drieňová 37, Dom Podnikateľov, Bratislava.
.
2. Účastnícky poplatok
50 EUR
Cena zahŕňa školné, vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na základe zaslanej faktúry resp. osobne platbou najneskôr pri nástupe na kurz.
Banka: SLSP
č.účtu:0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.

Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava
tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425
mob: 0908 219 568
e-mail.: actoris@actoris.sk.
www.actoris.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

trasa k actoris z D1 (1)

3 dňový základný kurz: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

 

actoris

Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

 

3 dňový základný kurz: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších legislatívnych poznatkov v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska.
/výklad podobne ako pôvodný kurz odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti osôb
vo verejnom obstarávaní/

 

 
I. RÁMCOVÝ OBSAH 3-dňového školenia

VO – výklad zákona, vrátane zmien v legislatíve a v praxi, priebežná diskusia:
• najnovšie poznatky v legislatíve vrátane noviel č. 31/2015 Z.z. a 87/2015 Z.z.
• meny vo výnimkách zákona o VO
• etapy verejného obstarávania
• stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
• finančné limity
• zriadenie profilu
• bežná a nie bežná dostupnosť predmetov obstarávania
• zábezpeka, jej výška, prepadnutie, vrátenie,
• komunikácia medzi realizátormi zákaziek a záujemcami, resp. uchádzačmi
• elektronická evidencia referencií
• dodatky k zmluvám, resp. RD uzatvoreným vo VO
• zmena v zákazkách podľa § 9 ods. 9
• podmienky účasti
• kritéria na hodnotenie ponúk
• súťažné podklady
• elektronická aukcia
• nadlimitné zákazky
• podlimitné zákazky
• najnovšie poznatky v oblasti elektronického trhoviska
• predkladanie ponúk
• otváranie ponúk a ich častí
• hodnotenie podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk a určenie ich úspešnosti
• uzatvorenie zmluvy, resp. rámcovej dohody
• rozšírenie zrušenia zákazky
• revízne postupy
• kaucie a ich výšky
• certifikácia a akreditácia
• kontroly pred a po uzatvorení zmluvy, resp. RD a kontrola ex – ante
• správne delikty a výška pokút pre realizátorov zákaziek
• správne delikty a sankcie pre záujemcov, resp. uchádzačov.
Priebežná diskusia.

Organizačné zabezpečenie:

1. Termíny školenia:

12.10.2015 – 14.10.2015

3.11.2015 – 5.11.2015

2. Miesto školenia:

BRATISLAVA
V sídle firmy Actoris System, Dom podnikateľov Drieňová 37, Bratislava

Začiatok 9:00 hod
Obedová pauza 12:00- 13:00
Ukončenie 16:00 hod

.Lektor: Ing. Anna Pribylincová

3. Účastnícky poplatok
125 € + 25 € (20% DPH) spolu 150 €

Cena zahŕňa výklad zákona vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom pred termínom školenia. Iná možnosť platby dohodou

Banka: SLSP Bratislava –
č. účtu: 0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510
Do poznámky uviesť názov firmy a meno účastníka

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.
Magdaléna Lipáková
Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425

e-mail: actoris@actoris.sk   
www.actoris.sk
Tešíme sa na Vašu účasť.

 

trasa k actoris z D1 (1)

Elektronické trhovisko a najnovšie poznatky k tejto oblasti 16.12.2014

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Termín:16.12.2014

Miesto: Drienová 37, Dom Podnikateľov,  Bratislava o 9:00 hod

Hlavné okruhy tém :

– Najnovšie legislatívne poznatky
– Finančné limity
– Predpokladaná hodnota zákazky
– Bežná dostupnosť a nie bežná dostupnosť
– Podlimitné zákazky – druhy
– Podlimitné zákazky s aplikáciou elektronického trhoviska
– Podlimitné zákazky bez elektronického trhoviska
– Podlimitné zákazky s aplikáciou priemerných cien
– Elektronický kontraktačný system
– Elektronické trhovisko
– Prínosy a výhody ET pre objednávateľa
– Prínosy a výhody ET pre dodávateľa
– Predmety obstarávané prostredníctvom ET
– Kto môže realizovať zákazky s aplikáciou ET
– Registrácia objednávateľa a dodávateľa
– Prepojenie ET na zoznam podnikateľov
– Opisný formulár
– Katalóg ponúk
– Knižnica
– Rozpor a karanténa
– Diskusia
Lektor: Ing. Anna Pribylincová
.
Účastnícky poplatok
50 EUR
Cena zahŕňa školné, vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na základe zaslanej faktúry resp. osobne platbou najneskôr pri nástupe na kurz.
Banka: SLSP
č.účtu:0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510