Národný program na podporu malého a stredného podnikania

Rozsah kurzu: 63 dní / 438 hodín

Číslo POA: 0653/1358/2002/93/6

 :: Cieľ kurzu ::

Kurz orientuje v základných otázkach právnych, ekonomických a organizačných predpisoch v oblasti súkromného podnikania a prakticky precvičuje celú prednášanú problematiku. Je tiež dobrým východiskom pre ďalšie prípadné podrobné, špecializované vzdelávanie a pre pormerne široké uplatnenie v hospodárskej a účtovnej činnosti v súkromnom, ale i inom sektore.

 :: Program ::

I. Podnikateľské minimum

 1. teoretická časť
  • podnikanie podľa živnostenského zákona
 2. praktická časť
  • získanie štartovacieho kapitálu
  • nákladová časť podnikania
  • sociálne zabezpečenie, dane, odmeňovanie

II. Jednoduché účtovníctvo

 1. teoretická časť
  • zásady vedenia účtovníctva
 2. praktická časť
  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • peňažný denník, ostatné knihy, HIM, DHIM
  • zúčtovanie miezd, odvody
  • zúčtovanie cestovných nákladov
  • súvaha, závierka, výsledovka

III. Podvojné účtovníctvo

 1. teoretická časť
  • zásady vedenia účtovníctva
  • zákon o účtovníctve
  • účtovná osnova
  • účtovné knihy
 2. praktická časť
  • účtovné triedy 0 – 9
  • účtovanie devízových účtov
  • syntetická a analytická evidencia

IV. Práca s osobným počítačom

 • základy práce s PC
 • Windows 98
 • textový editor Microsoft Word
 • tabuľkový procesor Microsoft Excel
 • spracovanie JÚ a PÚ na počítači

V. Management a marketing

 • management malých podnikov
 • marketing, teória, filozofia
 • koncepcia výrobcov, politika výrobcov a obchodníkov

VI. Podnikateľský plán

 • spracovanie podnikateľských plánov
 • výber podnikateľského zámeru

VII. Individuálne konzultácie, samoštúdium, obhajoby, skúšky

 :: Cena ::

Cena: 671,- EUR + DPH