Systém vzdelávacej činnosti

Systém vzdelávania je postavený na dlhodobom výkone vzdelávacej činnosti, ako vôbec ťažiskovej činnosti firmy, pre podnikajúce fyzické i právnické osoby a občanov, pôsobiacich v priestore podnikania, ekonomických služieb a zamestnancov v hospodárskych organizáciách. Systém využíva akreditované rekvalifikačné kurzy MŠ MŠ SR a je modulovo postavený.

Z tohto pohľadu si kladie za cieľ, jednoduchou a účinnou formou zabezpečiť počiatočnú informovanosť (a to s dôrazom na komplexnosť problematiky), a následnú odbornú rekvalifikáciu občana, vstupujúceho do súkromného podnikania a to ako fyzickej, tak i právnickej osoby, so zvláštnym akcentom na rodinné podnikanie a podnikanie žien.

Systém taktiež pôsobí ako podporný systém pri rozhodovaní nezamestnaných občanov a úradov práce na Slovensku o zaradení občana do rekvalifikácie a v neposlednom rade pôsobí i ako selektívny faktor pri výbere, „otestovaní“ záujmu, resp. schopností občana pri uplatnení sa v priestore podnikania.

Vzdelávanie sa opiera o stabilný lektorský zbor a široko využíva spoluprácu so živnostenskými organizáciami. Vo vzdelávaní sa uplatňuje princíp „Podnikateľ budúcemu podnikateľovi“. Lektori sú z praxe a priamo vykonávajú činnosť, ktorú lektorujú. Systém zahŕňa využívanie foriem seminárov, prednášok, konzultácií a priameho dialógu v pracovnej skupine s riešením prípadových štúdií. Po prednesenej téme sa uplatňuje systém tutoriálov, individuálnych konzultácií a dištančného vzdelávania pri riešení praktických príkladov.