Vnútropodnikové normy

Vypracovanie vnútropodnikových noriem obsahuje:

 • Účtovný rozvrh
 • Obeh dokladov
 • HIM, NIM, oceňovanie, účtovanie, odpisovanie HIM, NIM
 • Zásoby, oceňovanie, účtovanie zásob
 • Používanie motorových súkromných vozidiel na služobné účely
 • Zúčtovanie kurzových rozdielov, časové rozlíšenie účtovania na dohadových účtoch
 • Použitie fondov a Fondu sociálnych potrieb
 • Smernice pre výkon inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov
 • Tvorba a zrušenie opravných položiek na zásoby
 • Tvorba čerpanie rezerv na kurzové rozdiely
 • Poskytovanie naturálnych pôžitkov zamestnancom
 • Poskytovanie príspevkov na závodné stravovanie zamestnancov
 • Normy prirodzeného úbytku zásob
 • Vnútropodnikové účtovné smernice
 • Pokyn na zostavenie účtovnej závierky a uzatváranie účtovných kníh

Cena sa odvíja od náročnosti spracovania, cca. 100 EUR za jednu VPN.

:: Cena ::

Cena: 300,- EUR + DPH