Poradenstvo v investičnej výstavbe

Účastníkom investičnej výstavby, predovšetkým:

  • Investorom,
  • budúcim i súčasným stavebníkom,
  • pracovníkom stavebných úradov,
  • rojektantom, stavebným dozorom.

Ak máte akýkoľvek problém v oblasti investičnej výstavby, týkajúci sa stavebného práva, ako napr. problematiky upravenej stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami, zákonom o verejných prácach a ďalšími súvisiacimi predpismi,

Ponúkame:
konzultácie, poradenstvo, koncipovanie návrhov rozhodnutí, odvolaní, či už riadnych alebo mimoodvolacích v predmetnej oblasti.

Osobné konzultácie vykonávame v našich priestoroch v Bratislave alebo na detašovanom pracovisku Modre, resp. i priamo u Vás.

Kontakt si môžete dohovoriť na ústredí Actoris System, Tel.: 02/4342 7447, Fax: 02/4333 0925 e-mail: actoris@actoris.sk, alebo i priamo s konzultantom:

Tel.: 033/6474371, Mobil: 0903 176723, e-mail: d.sirotka@stonline.sk

Konzultant je vedúcim tímu ktorý je pripravený s Vami spolupracovať. Je autorom mnohých publikácií z oblasti stavebného práva, napr.: „Odborná spôsobilosť v stavebníctve“, „Stavebný zákon“, „Stavebné právo“ a pod. Je dlhoročným pracovníkom ústredného štátneho orgánu pre územné plánovanie, stavebný poriadok a verejné práce.