10 rokov zavedenia Euro na Slovensku 11.1.2019

11.1.2019 sme sa zúčastnili osláv 10 výročia zavedenia Euro na Slovensku, usporiadaných Národnou bankou Slovenska. Takéto pripomenutie tejto významnej udalosti sa uskutočnilo v prípade prvého roku zavedenia Eura a druhý krát teraz pri 10 výročí.  Ing. Sirotka, Actoris System, s.r.o., Slovenská asociácia malých a stredných podnikov v roku 2008 uskutočnili 54 odborných seminárov po celom Slovensku pre malých a stredných podnikateľov, so zameraním na účtovné otázky, ako účtovné závierky, inventarizácie, oceňovanie, duálne zobrazovanie cien, oceňovanie majetku, poznávanie bankoviek a pod. Ing. Sirotka bol autorom publikácie o zavedení Eura v prostredí malých a stredných podnikov. 5 odborných seminárov nám podporila informačná kancelária európskej komisie, 3 semináre Národná banka Slovenska so zameraním na minoritné skupiny. Všetky ostatné semináre sme uskutočnili vo vlastnej réžií. Materiálmi a odbornými publikáciami nás podporili Slovenská sporiteľňa a Všeobecná úverová banka. Možno konštatovať, že aj vďaka takejto rozsiahlej informačne kampani bol prechod malých a stredných podnikov a živnostníkov na novú menu bol hladký a bez väčších problémov.

BOZP a ochrana osobných údajov

BOZP a ochrana osobných údajov
dňa 28. februára 2017 (utorok) o 9:00 hod.

Lektor: Ing. Miloš Kment  / Ing. Miroslav Majtáz

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

BOZP

 •  Základná dokumentácia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby (ktoré zamestnávajú zamestnancov) v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 • Základná dokumentácia v oblasti pracovnej zdravotnej služby pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby (ktoré zamestnávajú zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie) v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Základná dokumentácia v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 Ochrana osobných údajov 

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – ÚVOD DO PROBLEMATIKY
 • PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PROBLEMATIKE
 • VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
 • PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT A  SMERNICE
 • AUDIT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
 • OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
 • OSOBNÉ ÚDAJE ICH ZÍSKAVANIE SPRACOVANIE A LIKVIDÁCIA
 • OSOBITNÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH ZÍSKAVANIE
 • ZODPOVEDNÁ OSOBA A OPRÁVNENÉ OSOBY
 • REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
 • CEZHRANIČNÝ TOK OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • PRAKTICKÝ POSTUP PRI PLNENÍ ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • APLIKÁCIA USTANOVENÍ ZÁK. č.122/2013 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PLATNOM ZNENÍ V PRAXI

DISKUSIA

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška

Novela zákona o DPH od 01.01. 2017 a vybrané prípady v praktických príkladoch

Novela zákona o  DPH od  01.01. 2017 a vybrané prípady v praktických príkladoch
dňa 20. februára 2017 (pondelok) o 9:30 hod.

Lektor: Ing. Martin Ťažký

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

1/ Novela zákona o DPH platná od 01.01. 2017
2/ Miesto dodania služieb (služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť,  prepravné služby, atď.)
3/ Vznik daňovej povinnosti (pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávaných službách, pri obstaraných službách)
4/ „Samozdanenie“ služieb v tuzemsku dodaných zahraničnými osobami (§ 69 ods. 2 a 3)
5/ Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach v tuzemsku (§ 69 ods. 12písm.j/)
6/  Vznik daňovej povinnosti  pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a  pri  kúpe tovaru od zahraničných osôb na území SR  s vykazovaním údajov v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze (§ 20, § 19 ods.1)
7/  Diskusia

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška

Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky

Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky
dňa 15. februára 2017 (streda) o 9:00 hod.

Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

– Samostatne zárobkovo činná osoba definícia szčo v sociálnom a zdravotnom poistení,
– vznik a zánik poistenia, oznamovacie povinnosti,
– vymeriavací základ  szčo, platenie poistného, platenie počas PN, materskej, popri zamestnaní.
– Poistenci štátu v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení, význam, kombinácia so zamestnaním, szčo.
– Nemocenské, materské, ošetrovné, náhrada príjmu pri PN – podmienky nároku zamestnanca, szčo, dobrovoľne poistenej osoby, denný vymeriavací základ, určenie výšky dávky.
– Dávka v nezamestnanosti – podmienky, výška.
– Dôchodkové dávky (starobný, invalidný dôchodok) podmienky nároku, určenie výšky dôchodku.,
– minimálny dôchodok– podmienky nároku, výška, koho sa týka,
– vplyv dobrovoľného poistenia/pripoistenia  na dôchodok,
– vplyv zamestnania s nízkym príjmom na dôchodok (napr. popri evidencii na ÚP), možnosti doplatenia poistného, význam,
– určenie dôchodku zo SP u sporiteľov (účastníci v II.pilieri)

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška

Školenie Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov

Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov
Lektor: Ing. Daniela Miháliková, Finančné riaditeľstvo SR

 

Kde: Drieňová 37, Bratislava, reštaurácia Planetka
dňa 9. februára 2017 o 9.00 hod. – štvrtok seminár

Prihlášky a informácie:

Tel.: 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra
Program :
• Daňové priznanie FO a PO
• Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 (podiely na zisku, transferové oceňovanie..)
• Diskusia k téme školenia

záväzná prihláška

Novela zákona o dani z príjmov

Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov
Lektor: Ing. Daniela Miháliková, Finančné riaditeľstvo SR

 

Kde: Drieňová 37, Bratislava, reštaurácia Planetka
dňa 12. januára 2017 o 9.00 hod. – štvrtok seminár

Prihlášky a informácie:

Tel.: 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra
Program :
• Daňové priznanie FO a PO
• Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 (podiely na zisku, transferové oceňovanie..)
• Diskusia k téme školenia

Ochrana osobných údajov – zákon 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňova 37, Bratislava

Vás pozýva dňa 8. apríla 2016 o 10:00 hod. (piatok) na seminár

Ochrana osobných údajov

Lektor: Ing. Miroslav Majtáz

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program seminára:
o Ochrana osobných údajov po novom – zákon č. 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.
o Novinkou sú dva vykonávacie predpisy k novému zákonu. Ide o všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovujú
o rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení (§ 20 ods. 3),
o podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby (§ 24 ods.

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

Seminár – Novela zákona o DPH

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňova 37, Bratislava

Vás pozýva dňa 2. marca 2016 o 15:00 hod. (streda) na seminár :    Novela zákona o DPH

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková,  Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program seminára:

 Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016

 

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

Seminár „Zakonník práce“ 23.11.20145

actoris

Actoris System,s.r.o. Drieňova 37 Bratislava
v spolupráci s RELIA, s.r.o.

Vás pozývajú dňa 23. novembra 2015 o 09:00 hod. – pondelok
na

SEMINÁR „ZÁKONNÍK PRÁCE“

Program:
Seminár bude zameraný na formy a možnosti pracovného pomeru, organizáciu pracovného času, čerpanie dovolenky, benefity zamestnancov v nadväznosti na ich zdanenie. Vrátime sa aj k ostatnej novele (marec 2015) a pozrieme sa na novinku, dôležitú najmä pre niektoré ADZ a účinnú od 1. januára 2016: Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Miesto konania: Drieňová 37 Bratislava v sídle SAMP

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Termín: 23.11.2015 -pondelok

Prezentácia od 8:30, začiatok seminára o 9:00, ukončenie cca 14.00-15:00.

Upozorňujeme, že priestorové kapacity sú obmedzené a preto vám odporúčame prihlásiť sa na seminár včas.

Cena:54 € s DPH ,členovia SAMP 35 €
V cene je zahrnuté:

– občerstvenie a obed
– pracovný materiál,
– kniha „Daňové a odvodové tipy IV. (2015)“,
– brožúra „Mzdárske zákony 2015“.

V prípade záujmu, prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky e-mailom na    actoris@actoris.sk 
Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568 e-mail: actoris@actoris.sk

Novela zákona o dani z príjmov

 

actoris

Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

 

Vás pozýva dňa 5. novembra 2015 o 9:00 hod. – štvrtok na seminár

Novela zákona o dani z príjmov

Lektor: Ing. Daniela Mihalíková Finančná správa SR

Miesto konania: Drieňová 37 Bratislava

Účastnícky poplatok: 40,- EUR , členovia SAMP: 25,- EUR,
poplatok splatný pri prezentácii
Program seminára:

Najdôležitejšie zmeny pre zdaňovacie obdobie roku 2015
– Pomerné uplatňovanie výdavkov na základe % pomeru užívania na podnikanie,
– Nové limity vstupnej ceny dlhodobého majetku (osobné automobily),
– Zmeny odpisových skupín a odpisovanie dlhodobého majetku, pokračovanie odpisov,
– Zmeny odpisovania pri leasingu,
– Zmeny v uplatňovaní niektorých výdavkov,
– Úprava výpočtu preddavkov na daň FO (len z príjmov podľa § 5 a 6 zákona),
– Zavedenie zrážkovej dane z peňažných plnení u farmaceutických spoločností (držiteľa) a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z nepeňažných plnení
– Nepeňažné plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi (zavedenie tzv. brutácie príjmu),
– Daňové licencie pre právnické osoby
Vybrané navrhované zmeny od 1.1.2016
– Spresnenie postupu zrážkovej dane z peňažných plnení u farmaceutických spoločností (držiteľa) a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z nepeňažných plnení
– Zavedenie osobitného základu dane pri príjmoch z § 7 – zdaňovanie samostatne, a to sadzbou dane vo výške 19 %
– Zmeny v oslobodených príjmoch FO
– Prednostné uplatňovanie dane vyberanej zrážkou pri príjmoch vyplácaných podľa autorského zákona
– Spresnenia v súvislosti s uplatňovaním výdavkov po zaplatení (poradenské a právne služby; normy a certifikáty)
– Spresnenie úpravy ZD u daňovníka, ktorému bol potvrdený reštrukturalizačný plán, vyhlásený konkurz
– Stanovenie vstupnej ceny hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého darom a dedením a finančného majetku obstaraného bezodplatne
– Spresnenie postupu uplatňovania odpisov prenajímaného majetku (ukončenie prenájmu, prenájom časti majetku, prenájom časť roka a pod.)

Diskusia
Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568 e-mail:actoris@actoris.sk

 

trasa k actoris z D1 (1)