Vedenie účtovníctva

I. Vedenie účtovníctva: jednoduché a podvojné účtovníctvo

 1. Účtovné knihy
 2. Vedenie peňažného denníka
 3. Mzdová evidencia
  Zúčtovanie miezd:
  – pracovné zmluvy (PZ)
  – dohody o pracovnej činnosti (DOPČ)
  – odvody do FZ a DP
  – dohody o vykonaní práce
  – preddavky na daň z príjmu
  – ročné zúčtovanie miezd

Hlásenia a zmeny voči poisťovniam a FZ na základe pracovno-právnej evidencie (vedenej odberateľom) zabezpečí dodávateľ.

 1. Evidencia pohľadávok a záväzkov
 2. Rezervy
 3. Poistenie podnikateľa
 4. Preddavky na DP podnikateľa
 5. Evidencia DPH
 6. Zúčtovanie príjmov a výdajov v hotovosti
 7. Príjem a výdaj bezhotovostne
 8. Likvidácia cestovných účtov
 9. Valutová pokladňa – zabezpečená odberateľom

II. Materiálová evidencia

 1. Evidencia hmotného investičného majetku a odpisov
 2. Evidencia nehmotného investičného majetku
 3. Evidencia drobného hmotného investičného majetku
 4. Evidencia nehmotného investičného majetku
 5. Evidencia zásob – tovar
 6. Evidencia zásob – materiál

III. Spracovanie

 1. Účtovná závierka mesačná a ročná
 2. Výsledovka, výkaz o ziskoch a stratách
 3. Výkaz o majetku a záväzkoch
 4. Zúčtovanie DPH štvrťročne
 5. Zúčtovanie DPH ročné

Zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti