10 rokov zavedenia Euro na Slovensku 11.1.2019

11.1.2019 sme sa zúčastnili osláv 10 výročia zavedenia Euro na Slovensku, usporiadaných Národnou bankou Slovenska. Takéto pripomenutie tejto významnej udalosti sa uskutočnilo v prípade prvého roku zavedenia Eura a druhý krát teraz pri 10 výročí.  Ing. Sirotka, Actoris System, s.r.o., Slovenská asociácia malých a stredných podnikov v roku 2008 uskutočnili 54 odborných seminárov po celom Slovensku pre malých a stredných podnikateľov, so zameraním na účtovné otázky, ako účtovné závierky, inventarizácie, oceňovanie, duálne zobrazovanie cien, oceňovanie majetku, poznávanie bankoviek a pod. Ing. Sirotka bol autorom publikácie o zavedení Eura v prostredí malých a stredných podnikov. 5 odborných seminárov nám podporila informačná kancelária európskej komisie, 3 semináre Národná banka Slovenska so zameraním na minoritné skupiny. Všetky ostatné semináre sme uskutočnili vo vlastnej réžií. Materiálmi a odbornými publikáciami nás podporili Slovenská sporiteľňa a Všeobecná úverová banka. Možno konštatovať, že aj vďaka takejto rozsiahlej informačne kampani bol prechod malých a stredných podnikov a živnostníkov na novú menu bol hladký a bez väčších problémov.

Seminár so SME Europe v Bratislave 6.12.2018

Experti Actoris System, s.r.o. sa 6.12.2018 zúčastnili spoločného seminára Small and middle enterprises k podnikateľskému prostrediu na Slovensku a v Európe zameraného na prostredie malých a stredných podnikov, rodinného podnikania a živnostníkov. Prezident SAMP ekonomický poradca Actoris system, s.r.o. p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc., predniesol referát o aktuálnych zmenách legislatívy v roku 2018 a pripravovaných novelách zákona pre rok 2019. Stretnutia organizovalo SME Europe a zúčastnil sa ho prezident SME Europe Ing. Ivan Štefanec, zástupcovia MSP z Bratislavského regiónu a SAMP.  Na stretnutí odzneli konkrétne hodnotenia podnikateľských subjektov a bohatá diskusia nastolila aj niektoré témy, ktorými sa budeme hlbšie zaoberať v úsilí o zlepšenie podnikateľského prostredia.

V. Sirotka o minimálnej mzde 12.10.2018

K minimálnej mzde sa v našom štúdiu vyjadrovali väčšinou zástupcovia veľkých firiem. Dnes sme sa preto rozhodli dať priestor malým podnikateľom a živnostníkom. Ako ich ovplyvní zvýšenie najnižšieho zárobku, aj na to odpovedal Vladimíra Sirotku, prezidenta Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov.

BOZP a ochrana osobných údajov

BOZP a ochrana osobných údajov
dňa 28. februára 2017 (utorok) o 9:00 hod.

Lektor: Ing. Miloš Kment  / Ing. Miroslav Majtáz

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

BOZP

 •  Základná dokumentácia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby (ktoré zamestnávajú zamestnancov) v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 • Základná dokumentácia v oblasti pracovnej zdravotnej služby pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby (ktoré zamestnávajú zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie) v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Základná dokumentácia v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 Ochrana osobných údajov 

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – ÚVOD DO PROBLEMATIKY
 • PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PROBLEMATIKE
 • VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
 • PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT A  SMERNICE
 • AUDIT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
 • OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
 • OSOBNÉ ÚDAJE ICH ZÍSKAVANIE SPRACOVANIE A LIKVIDÁCIA
 • OSOBITNÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH ZÍSKAVANIE
 • ZODPOVEDNÁ OSOBA A OPRÁVNENÉ OSOBY
 • REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
 • CEZHRANIČNÝ TOK OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • PRAKTICKÝ POSTUP PRI PLNENÍ ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • APLIKÁCIA USTANOVENÍ ZÁK. č.122/2013 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PLATNOM ZNENÍ V PRAXI

DISKUSIA

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška

Novela zákona o DPH od 01.01. 2017 a vybrané prípady v praktických príkladoch

Novela zákona o  DPH od  01.01. 2017 a vybrané prípady v praktických príkladoch
dňa 20. februára 2017 (pondelok) o 9:30 hod.

Lektor: Ing. Martin Ťažký

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

1/ Novela zákona o DPH platná od 01.01. 2017
2/ Miesto dodania služieb (služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť,  prepravné služby, atď.)
3/ Vznik daňovej povinnosti (pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávaných službách, pri obstaraných službách)
4/ „Samozdanenie“ služieb v tuzemsku dodaných zahraničnými osobami (§ 69 ods. 2 a 3)
5/ Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach v tuzemsku (§ 69 ods. 12písm.j/)
6/  Vznik daňovej povinnosti  pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a  pri  kúpe tovaru od zahraničných osôb na území SR  s vykazovaním údajov v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze (§ 20, § 19 ods.1)
7/  Diskusia

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška

Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky

Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky
dňa 15. februára 2017 (streda) o 9:00 hod.

Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

– Samostatne zárobkovo činná osoba definícia szčo v sociálnom a zdravotnom poistení,
– vznik a zánik poistenia, oznamovacie povinnosti,
– vymeriavací základ  szčo, platenie poistného, platenie počas PN, materskej, popri zamestnaní.
– Poistenci štátu v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení, význam, kombinácia so zamestnaním, szčo.
– Nemocenské, materské, ošetrovné, náhrada príjmu pri PN – podmienky nároku zamestnanca, szčo, dobrovoľne poistenej osoby, denný vymeriavací základ, určenie výšky dávky.
– Dávka v nezamestnanosti – podmienky, výška.
– Dôchodkové dávky (starobný, invalidný dôchodok) podmienky nároku, určenie výšky dôchodku.,
– minimálny dôchodok– podmienky nároku, výška, koho sa týka,
– vplyv dobrovoľného poistenia/pripoistenia  na dôchodok,
– vplyv zamestnania s nízkym príjmom na dôchodok (napr. popri evidencii na ÚP), možnosti doplatenia poistného, význam,
– určenie dôchodku zo SP u sporiteľov (účastníci v II.pilieri)

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška

Školenie Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov

Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov
Lektor: Ing. Daniela Miháliková, Finančné riaditeľstvo SR

 

Kde: Drieňová 37, Bratislava, reštaurácia Planetka
dňa 9. februára 2017 o 9.00 hod. – štvrtok seminár

Prihlášky a informácie:

Tel.: 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra
Program :
• Daňové priznanie FO a PO
• Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 (podiely na zisku, transferové oceňovanie..)
• Diskusia k téme školenia

záväzná prihláška