Školenie o verejnom obstarávaní

                                           dňa 6.2.2017 – 8.2.2017  (09:00 – 15:00)
Lektor:                              Ing. Anna Pribylincová   /dlhoročná lektorka v oblasti verejného obstarávania/
Miesto konania:              Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka
Účastnícky poplatok:   180 € (vrátane DPH) Poplatok zahŕňa občerstvenie, obed a školiaci materiál.                                                                           

Výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obsah vzdelávacieho podujatia je nasledovný :

 • východiská zákona o VO
 • súvisiace vykonávacie vyhlášky ÚVO,
 • zmeny v základných pojmoch,
 • nové finančné limity vyplývajúce z § 5
 • určenie výšky predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6
 • verejný obstarávateľ, obstarávateľ a subjekt, ktorý obdržal finančný príspevok
 • konečný užívateľ výhod, partner verejného sektora
 • elektronická evidencia referencií
 • elektronické trhovisko vrátane nad limitu
 • zmena a odstúpenie od obchodného dokumentu
 • konflikt záujmov
 • prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov
 • jednotný európsky dokument
 • postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom
 • postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom
 • zadávanie nadlimitných koncesií
 • zadávanie podlimitných zákaziek prostredníctvom ET
 • zadávanie podlimitných zákaziek bez ET
 • zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
 • súťaž návrhov
 • správa vo verejnom obstarávaní, kompetencie, pôsobnosť
 • certifikácia systémov na uskutočnenie vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou
 • žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, zmena údajov
 • register partnerov verejného sektora
 • register konečných užívateľov výhod
 • revízne postupy, žiadosť o nápravu, dohľad nad verejným obstarávaním
 • ex – ante posúdenie
 • konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred a po uzavretí obchodného dokumentu
 • námietky, odvolanie, výška kaucie
 • návrh na určenie neplatnosti obchodného dokumentu
 • správne delikty – pokuty a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
 • zelené verejné obstarávanie.
 • Priebežná diskusia.

záväzná prihláška VO

Po zaslaní záväznej prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra.

ŠKOLENIE k Zákonu č. 343/2015 Z. z.- O verejnom obstarávaní

ACTORIS SYSTÉM, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava
Tel.: 02/4342 2425, Mobil: 0905 969 411
Dovoľujeme si Vás pozvať na

ŠKOLENIE
k Zákonu č. 343/2015 Z. z.
Obsah 2 a 3 – dňového vzdelávacieho školenia s názvom :
„Aktuálny výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane súvisiacich vykonávacích vyhlášok.“

Termíny konania:
28.6. 2016 – 30.6.2016 / 3 dni /
28.7. 2016 – 29.7.2016 / 2 dni /
22.8. 2016 – 24.8.2016 / 3 dni /

Miesto konania:
ACTORIS SYSTEM, s.r.o.
DOM PODNIKATEĽOV
/ Reštaurácia Planetka /
Drieňová 37
821 02 Bratislava

Program:
Dvoj a trojdňového školenia :
„Výklad zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane súvisiacich vykonávacích vyhlášok.“

Vzdelávacie podujatie je určené pre : štátnu správu, samosprávu, pre všetky organizácie, firmy a spoločnosti typu verejný obstarávateľ, obstarávateľ, subjekt, ktorý obdržal grant na predmet obstarávania, kontrolóri, súkromný sektor, tretí sektor, záujemcov, uchádzačov a všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú akýmkoľvek spôsobom na verejnom obstarávaní v štádiu prípravy, samotnej realizácie alebo kontroly.
Cieľ vzdelávacieho podujatia :
Zvýšiť právne povedomie v širokej odbornej verejnosti v oblasti verejného obstarávania, nakoľko dňom 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dňom 18. apríla 2016 nadobudli účinnosť aj viaceré vykonávacie vyhlášky ÚVO k vyššie uvedenému zákonu o VO. Ide o nasledovné vykonávacie vyhlášky:
– vyhláška č. 132/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie
– vyhláška č. 152/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
– vyhláška č. 153/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlilmitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov
– vyhláška č. 155/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu
– vyhláška č. 156/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie
– vyhláška č. 157/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.

Obsah školenia je nasledovný :
– východiská nového zákona
– súvisiace vykonávacie predpisy k VO,
– zmeny v základných pojmoch
– nové finančné limity vyplývajúce z § 5
– verejný obstarávateľ, obstarávateľ a subjekt, ktorý obdržal finančný príspevok
– konečný užívateľ výhod
– evidencia referencíí
– elektronické trhovisko vrátane nadlimitu
– zmena a odstúpenie od obchodného dokumentu
– konflikt záujmov
– prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov
– postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom
– postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom
– zadávanie nadlimitných koncesií
– zadávanie podlimitných zákaziek prostredníctvom ET
– zadávanie podlimitných zákaziek bez ET
– zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
– súťaž návrhov
– úrad a rada, ich kompetencie a pôsobnosť
– certifikácia systémov na uskutočnenie vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou
– žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, zmena údajov
– register konečných užívateľov výhod
– revízne postupy, žiadosť o nápravu, dohľad nad verejným obstarávaním
– ex – ante posúdenie
– konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred a po uzavretí obchodného dokumentu
– námietky, odvolanie, výška kaucie
– návrh na určenie neplatnosti obchodného dokumentu
– správne delikty – pokuty a sankcie Priebežná diskusia.

Časový harmonogram :
8.30 – 9.00 Prezentácia
9.00 – 12.00 Školenie
12.00 – 13.00 Obedňajšia prestávka
13.00 – 15.00 Školenie
Účastnícky poplatok:

120,-€ plus DPH / osobu za dvojdňové školenie

150,- € plus DPH / osobu za trojdňové školenie

V cene: školiace materiály, občerstvenie, obedy

Spôsob úhrady:
Bankovým prevodom – SLSP BA, Ružinov IBAN: SK8109000000000634431507
– Úhradu preukážte kópiou pri prezentácií
– Poplatok je možné zaplatiť priamo pri
prezentácií.
Informácie:
Ing. Anna Škublová , Mgr. Dagmar Prieložná Drieňová 37, 821 02 Bratislava
Tel.: 02/4342 2425, mobil : 0908 216 568
E-mail: actoris@actoris.sk

Zašlite obratom poštou alebo e-mailom na adresu Actoris System s.r.o., Drieňová 37, 821 02 Bratislava.
Tel.: 02/4342 2425,mobil : 0908 219 568
e-mail : actoris@actoris.sk

Actoris System
Actoris System, s.r.o., Drieňová 37, 821 02 Bratislava.
Tel.: 02/4342 2425, Mo: +421 905 969 411, e-mail: actoris@actoris.sk; www.actoris.sk;
IČO: 45357137, IČ DPH: SK2022948510, odd. sro: vložka č.:62505/B

————————————————————————————————

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na školenie osôb pre spôsobilosť vo verejnom obstarávaní

Začiatok školenia: ………………………….

Pozn.: Uvedenie všetkých údajov je záväzné pre prijatie prihlášky.

Osobné údaje

Priezvisko Meno Titul

Adresa trvalého bydliska/korešpondenčná adresa

Ulica, číslo domu Mesto PSČ

Telefón Mobil E-mailová adresa

Zamestnávateľ
Adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ)
E-mail, tel., fax :

Potvrdzujem účasť na školení dňa:

28. 6. 2016  30.6.2016 
28. 7. 2016  29.7.2016 
22. 8. 2016  24.8.2016 
(Zaškrtnite vyhovujúci termín)

V ……………………………. dňa ………………………… podpis ………………………..

Aktuálna ponuka školení – október , november vrátane novej novely zo 17.9.2015

actoris

Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Aktuálna ponuka školení – október , november

1 dňové :Elektronické trhovisko a najnovšie poznatky k tejto oblasti. Najnovšie legislatívne poznatky k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších poznatkov v súvislosti s elektronickým trhoviskom.
1.termín: 20.10.2015     BRATISLAVA   voľné miesta
2.termín: 19.11.2015     BRATISLAVA   voľné miesta

3 dňový základný kurz: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších legislatívnych poznatkov v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska.

1.termín:12.10.2015 – 14.10.2015     BRATISLAVA  voľné miesta
2.termín: 03.11.2015 – 05.11.2015   BRATISLAVA  voľné miesta
Lektor: Ing. Anna Pribylincová

Cena 1-dňové školenie VO 50 EUR. Cena 3-dňového školenia je 150 EUR. V cene je zahrnuté: občerstvenie, pitný režim, materiály, obed

Informácie a prihlášky žiadajte na: 02/43330930, 02/43422425, mob: 0908/219568,
mail: actoris@actoris.sk, web: www.actoris.sk ,
Magdaléna Lipáková- sekcia vzdelávania

1 dňové: Elektronické trhovisko a najnovšie poznatky vrátane novej novely zo 17.9.2015

actoris

Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

 

  Najnovšie legislatívne poznatky k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších poznatkov v súvislosti s elektronickým trhoviskom.

Dátum : 20.10.2015  o 9:00 hod

                    19.11.2015    o 9:00 hod

Hlavné okruhy tém :

– Najnovšie legislatívne poznatky
– Novela č. 13/2015 Z.z. k zákonu o VO – o preukazovaní majetkovej účasti a stop schránkovým firmám
– Novely č. 31/2015 Z.z. a č. 87/2015 Z.z.
– Finančné limity od 1.3.2015
– Predpokladaná hodnota zákazky
– Bežná dostupnosť a nie bežná dostupnosť
– Podlimitné zákazky – druhy
– Podlimitné zákazky s aplikáciou elektronického trhoviska
– Elektronický kontraktačný system
– Elektronické trhovisko
– Prínosy a výhody ET pre objednávateľa
– Prínosy a výhody ET pre dodávateľa
– Predmety obstarávané prostredníctvom ET
– Kto môže realizovať zákazky s aplikáciou ET
– Registrácia objednávateľa – registračný formulár – profil objednávateľa
– Registrácia dodávateľa – registračný formulár – profil dodávateľa
– Prepojenie ET na zoznam podnikateľov
– Opisný formulár – register – Knižnica
– Vytvorenie ponuky
– Obchodná a kontraktačná ponuka – Katalóg ponúk
– Vytvorenie objednávky
– Predbežne akceptovaná ponuka
– Rozpor a karanténa
– Postup podľa ust. § 96
– Postup podľa ust. § 97
– Postup podľa ust. § 98
– Elektronická aukcia v ET
– Dokumentácia zo zákazky prostredníctvom ET
– Diskusia priebežne
Lektor: Ing. Anna Pribylincová

Organizačné zabezpečenie:

1. Miesto školenia
BRATISLAVA- V sídle firmy, Drieňová 37, Dom Podnikateľov, Bratislava.
.
2. Účastnícky poplatok
50 EUR
Cena zahŕňa školné, vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na základe zaslanej faktúry resp. osobne platbou najneskôr pri nástupe na kurz.
Banka: SLSP
č.účtu:0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.

Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava
tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425
mob: 0908 219 568
e-mail.: actoris@actoris.sk.
www.actoris.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

trasa k actoris z D1 (1)

3 dňový základný kurz: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

 

actoris

Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

 

3 dňový základný kurz: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších legislatívnych poznatkov v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska.
/výklad podobne ako pôvodný kurz odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti osôb
vo verejnom obstarávaní/

 

 
I. RÁMCOVÝ OBSAH 3-dňového školenia

VO – výklad zákona, vrátane zmien v legislatíve a v praxi, priebežná diskusia:
• najnovšie poznatky v legislatíve vrátane noviel č. 31/2015 Z.z. a 87/2015 Z.z.
• meny vo výnimkách zákona o VO
• etapy verejného obstarávania
• stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
• finančné limity
• zriadenie profilu
• bežná a nie bežná dostupnosť predmetov obstarávania
• zábezpeka, jej výška, prepadnutie, vrátenie,
• komunikácia medzi realizátormi zákaziek a záujemcami, resp. uchádzačmi
• elektronická evidencia referencií
• dodatky k zmluvám, resp. RD uzatvoreným vo VO
• zmena v zákazkách podľa § 9 ods. 9
• podmienky účasti
• kritéria na hodnotenie ponúk
• súťažné podklady
• elektronická aukcia
• nadlimitné zákazky
• podlimitné zákazky
• najnovšie poznatky v oblasti elektronického trhoviska
• predkladanie ponúk
• otváranie ponúk a ich častí
• hodnotenie podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk a určenie ich úspešnosti
• uzatvorenie zmluvy, resp. rámcovej dohody
• rozšírenie zrušenia zákazky
• revízne postupy
• kaucie a ich výšky
• certifikácia a akreditácia
• kontroly pred a po uzatvorení zmluvy, resp. RD a kontrola ex – ante
• správne delikty a výška pokút pre realizátorov zákaziek
• správne delikty a sankcie pre záujemcov, resp. uchádzačov.
Priebežná diskusia.

Organizačné zabezpečenie:

1. Termíny školenia:

12.10.2015 – 14.10.2015

3.11.2015 – 5.11.2015

2. Miesto školenia:

BRATISLAVA
V sídle firmy Actoris System, Dom podnikateľov Drieňová 37, Bratislava

Začiatok 9:00 hod
Obedová pauza 12:00- 13:00
Ukončenie 16:00 hod

.Lektor: Ing. Anna Pribylincová

3. Účastnícky poplatok
125 € + 25 € (20% DPH) spolu 150 €

Cena zahŕňa výklad zákona vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom pred termínom školenia. Iná možnosť platby dohodou

Banka: SLSP Bratislava –
č. účtu: 0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510
Do poznámky uviesť názov firmy a meno účastníka

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.
Magdaléna Lipáková
Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425

e-mail: actoris@actoris.sk   
www.actoris.sk
Tešíme sa na Vašu účasť.

 

trasa k actoris z D1 (1)

Elektronické trhovisko a najnovšie poznatky k tejto oblasti 16.12.2014

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Termín:16.12.2014

Miesto: Drienová 37, Dom Podnikateľov,  Bratislava o 9:00 hod

Hlavné okruhy tém :

– Najnovšie legislatívne poznatky
– Finančné limity
– Predpokladaná hodnota zákazky
– Bežná dostupnosť a nie bežná dostupnosť
– Podlimitné zákazky – druhy
– Podlimitné zákazky s aplikáciou elektronického trhoviska
– Podlimitné zákazky bez elektronického trhoviska
– Podlimitné zákazky s aplikáciou priemerných cien
– Elektronický kontraktačný system
– Elektronické trhovisko
– Prínosy a výhody ET pre objednávateľa
– Prínosy a výhody ET pre dodávateľa
– Predmety obstarávané prostredníctvom ET
– Kto môže realizovať zákazky s aplikáciou ET
– Registrácia objednávateľa a dodávateľa
– Prepojenie ET na zoznam podnikateľov
– Opisný formulár
– Katalóg ponúk
– Knižnica
– Rozpor a karanténa
– Diskusia
Lektor: Ing. Anna Pribylincová
.
Účastnícky poplatok
50 EUR
Cena zahŕňa školné, vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na základe zaslanej faktúry resp. osobne platbou najneskôr pri nástupe na kurz.
Banka: SLSP
č.účtu:0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510

Aktuála ponuka termínov školení VO

Actoris System, s.r.o.

Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Aktuálna ponuka školení – september, október, november

1 Novela č. 34/2014 Z. z. účinná od 27.2.2014 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní , vrátane nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií

1. 4.09.2014           BRATISLAVA              voľné miesta 

2  9.10.2014          BRATISLAVA              voľné miesta 

3. 4.11.2014           BRATISLAVA              voľné miesta 

3 dňový  základný kurz– Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“ 

1. 8.09.2014 – 10.09.2014       BRATISLAVA                  voľné miesta    

2. 13.10.2014 – 15.10.2014       BRATISLAVA                voľné miesta   

3  10.11.2014 –  12.11.2014       BRATISLAVA               voľné miesta  

 

1 dňové školenie  k zákazkám podľa § 9 ods.9 zákona o VO

1. 23.09.2014         BRATISLAVA                           voľné miesta

2. 21.10.2014         BRATISLAVA                           voľné miesta

3. 20.11.2014          BRATISLAVA                           voľné miesta

 

    Cena  1-dňové školenie VO 50 EUR. Cena 3-dňového školenia je 150 EUR.  V cene je zahrnuté: občerstvenie, pitný režim, materiály, obed

 

Informácie a prihlášky žiadajte na: 02/43330930, 02/43422425, mob: 0908/219568,

mail: actoris@actoris.sk, web: www.actoris.sk ,

Magdaléna Lipáková- sekcia vzdelávania

3-dňový základný kurz výklad zákona

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Termín

*      8.09.2014 – 10.09.2014         BRATISLAVA      voľné miesta

       13.10.2014 – 15.10.2014           BRATISLAVA      voľné miesta

       10.11.2014. – 12.11. 2014          BRATISLAVA       voľné miesta
Osnova: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“

kurz prebieha denne od 9:00 do 16:00

 Obsah: Získanie prehľadu v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona č.: 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vrátane  novely 95/2013,  a novely účinnej od 27.02.2014.

obsahová náplň je zhodná s pôvodným kurzom OSO vo VO ktorý bol ukončený skúškou a zápisom do zoznamu OSO. Na základe zmeny zákona skúšky už nebudú realizované, no kurz zostáva v nezamenenej plnohodnotnej forme.

cena:150EUR

v cene je zahrnuté: učebný materiál, výklad zákona, obedy, občerstvenie

V prípade nízkeho počtu účastníkov si dovoľujeme termín presunúť na určený dátum. O každej prípadnej zmene Vás budeme vopred informovať.

viac informácií a prihlášku Vám poskytneme na emailovej adrese actoris@actoris.sk alebo na telefónnych číslach 02/ 43 33 09 30, 02/ 43 42 24 225, 0908/ 219 568
Obsah 3 – dňového priameho vzdelávania v rámci školenia:
VO- výklad zákona, vrátane zmien v legislatíve a v praxi, odborná diskusia, príklady z praxe:

• zmeny vo výnimkách zákona o VO
• etapy verejného obstarávania
• stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
• finančné limity platné pre rok 2014
• zriadenie profilu
• zábezpeka, jej výška, prepadnutie, vrátenie,
• komunikácia medzi realizátormi zákaziek a záujemcami, resp. uchádzačmi
• elektronická evidencia referencií
•najnovšie poznatky v oblasti elektronického trhoviská
• elektronická aukcia
• dodatky k zmluvám resp. RD uzatvorených vo VO
• zmeny v zákazkách podľa § 9 ods.9
• revízne postupy
• kaucie
• certifikácia a akreditácia
• kontroly pred a po uzatvorení zmluvy,resp. RD  a kontrola ex – ante
• správne delikty a výška pokút.
•podmienky účasti
• kritéria na hodnotenie ponúk
• súťažné podmienky
• nadlimitné zákazky
• podlimitné zákazky
• predkladanie ponúk
• otváranie ponúk a ich častí
• hodnotenie podmienok účasti – vyhodnocovanie ponúk a určenie úspešnosti
• uzatvorenie zmluvy, resp. rámcovej dohody
•rozšírenie  zrušenia zákazky

Odborná diskusia, príklady z praxe priebežne každý deň výkladu.
Doplňujúce informácie

Výklad školenia bude obsahovať aj nové úpravy a zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia z 28.1.2014 s účinnosťou od 27.2.2014 – v nasledovných oblastiach :

– zmena vo výnimkách zákona
– zmena v zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
– rozšírenie zrušenia postupu zadávania zákazky
– úprava lehôt v súvislosti so sviatkami a dňami pracovného pokoja
– zmena v priamom rokovacom konaní
– zmena v podlimitných zákazkách
– zmena v zasielaní informácií ÚVO o uzatváraní zmlúv na základe rámcových dohôd
– zmena v prechodných ustanoveniach.

Organizačné zabezpečenie:

1. Miesto školenia

BRATISLAVA
V sídle firmy Actoris System, Dom podnikateľov Drieňová 37, Bratislava

Začiatok 9:00 hod
Obedová pauza 12:00- 13:00
Ukončenie 16:00 hod

Organizátor si vyhradzuje právo preložiť termín školenia pri počte účastníkov menej než 10 žiadateľov. Kapacita miest je obmedzená.

V prípade zabezpečenia min. 15 účastníkov z jednej firmy je možné miesto uskutočnenia kurzu dohodnúť.

2. Účastnícky poplatok
125 € + 25 € (20% DPH) spolu 150 €

Cena zahŕňa výklad zákona vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom pred termínom školenia. Iná možnosť platby dohodou

Banka: SLSP Bratislava –
č. účtu: 0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510
Do poznámky uviesť názov firmy a meno účastníka

3. Zaslanie záväznej prihlášky

Žiadame záujemcov, aby záväznú prihlášku čitateľne a presne vyplnenú zaslali emailom, alebo poštou pred začatím kurzu na adresu:

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.
Magdaléna Lipáková
Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425
fax.: 02/ 4333 0925
e-mail.: actoris@actoris.sk
www.actoris.sk
Tešíme sa na Vašu účasť.mapa-AS (1)

1 dňové školenie – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – novela zákona č. 34/2014

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Termín

*4.09.2014        BRATISLAVA    voľné miesta

  9.10.2014         BRATISLAVA    voľné miesta

  4.11.2014          BRATISLAVA    voľné miesta 

 


Osnova:  Novela č. 34/2014 Z. z. účinnej od 27.2.2014 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ,vrátane nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“

kurz prebieha od 9:00 do 16:00

po absolvovaní školenia získate osvedčenie o absolvovaní školenia      

cena: 50EUR         

v cene je zahrnuté: učebný materiál, výklad zákona, obedy, občerstvenie

V prípade nízkeho počtu účastníkov si dovoľujeme termín presunúť na určený dátum. O každej prípadnej zmene Vás budeme vopred informovať.

viac informácií a prihlášku Vám poskytneme na emailovej adrese actoris@actoris.sk alebo na telefónnych číslach 02/ 43 33 09 30, 02/ 43 42 24 225, 0908/ 219 568Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, email: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Pokyny ku školeniu: Verejné obstarávanie a najnovšie legislatívne úpravy vrátane novely č. 34/2014 a poznatkov v oblasti elektronického trhoviska.

Predmetom školenia sú:Najnovšie legislatívne poznatky v oblasti  verejného obstarávania, týkajúce sa zmien zakotvených v ostatných príslušných novelách zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä, 28/2013 Z.z., 95/2013 Z.z.,180/2013 Z.z.,34/2014 Z.z. vrátane poznatkov v oblasti elektronického trhoviska.

 

Hlavne okruhy tém:
– Hlavné legislatívne zmeny
– Finančné limity
– Elektronická evidencia referencií
– Zákazky podľa § 9 ods.9
– Podlimitné zákazky v súvislosti s výškou predpokladanej hodnoty a procesnými krokmi
– Nadlimitné zákazky
– Lehoty – správne delikty
– Najnovšie poznatky v oblasti elektronického trhoviska
– Diskusia -priebežne

Rozsah školenia 8 hod.
Organizačné zabezpečenie:

1. Miesto školenia
BRATISLAVA- V sídle firmy, Drieňová 37, Dom Podnikateľov, Bratislava.

2. Účastnícky poplatok
50 EUR
Cena zahŕňa školné, vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné  realizovať bankovým prevodom na základe zaslanej faktúry resp. osobne platbou  pri nástupe na kurz.
Banka: SLSP Bratislava
č. účtu: 0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.

Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava
tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425
mob: 0908 219 568
e-mail.: actoris@actoris.sk
www.actoris.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.mapa-AS (1)