Elektronické trhovisko a najnovšie poznatky k tejto oblasti 16.12.2014

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

Termín:16.12.2014

Miesto: Drienová 37, Dom Podnikateľov,  Bratislava o 9:00 hod

Hlavné okruhy tém :

– Najnovšie legislatívne poznatky
– Finančné limity
– Predpokladaná hodnota zákazky
– Bežná dostupnosť a nie bežná dostupnosť
– Podlimitné zákazky – druhy
– Podlimitné zákazky s aplikáciou elektronického trhoviska
– Podlimitné zákazky bez elektronického trhoviska
– Podlimitné zákazky s aplikáciou priemerných cien
– Elektronický kontraktačný system
– Elektronické trhovisko
– Prínosy a výhody ET pre objednávateľa
– Prínosy a výhody ET pre dodávateľa
– Predmety obstarávané prostredníctvom ET
– Kto môže realizovať zákazky s aplikáciou ET
– Registrácia objednávateľa a dodávateľa
– Prepojenie ET na zoznam podnikateľov
– Opisný formulár
– Katalóg ponúk
– Knižnica
– Rozpor a karanténa
– Diskusia
Lektor: Ing. Anna Pribylincová
.
Účastnícky poplatok
50 EUR
Cena zahŕňa školné, vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na základe zaslanej faktúry resp. osobne platbou najneskôr pri nástupe na kurz.
Banka: SLSP
č.účtu:0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510