Školenie o verejnom obstarávaní

                                           dňa 6.2.2017 – 8.2.2017  (09:00 – 15:00)
Lektor:                              Ing. Anna Pribylincová   /dlhoročná lektorka v oblasti verejného obstarávania/
Miesto konania:              Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka
Účastnícky poplatok:   180 € (vrátane DPH) Poplatok zahŕňa občerstvenie, obed a školiaci materiál.                                                                           

Výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obsah vzdelávacieho podujatia je nasledovný :

 • východiská zákona o VO
 • súvisiace vykonávacie vyhlášky ÚVO,
 • zmeny v základných pojmoch,
 • nové finančné limity vyplývajúce z § 5
 • určenie výšky predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6
 • verejný obstarávateľ, obstarávateľ a subjekt, ktorý obdržal finančný príspevok
 • konečný užívateľ výhod, partner verejného sektora
 • elektronická evidencia referencií
 • elektronické trhovisko vrátane nad limitu
 • zmena a odstúpenie od obchodného dokumentu
 • konflikt záujmov
 • prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov
 • jednotný európsky dokument
 • postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom
 • postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom
 • zadávanie nadlimitných koncesií
 • zadávanie podlimitných zákaziek prostredníctvom ET
 • zadávanie podlimitných zákaziek bez ET
 • zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
 • súťaž návrhov
 • správa vo verejnom obstarávaní, kompetencie, pôsobnosť
 • certifikácia systémov na uskutočnenie vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou
 • žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, zmena údajov
 • register partnerov verejného sektora
 • register konečných užívateľov výhod
 • revízne postupy, žiadosť o nápravu, dohľad nad verejným obstarávaním
 • ex – ante posúdenie
 • konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred a po uzavretí obchodného dokumentu
 • námietky, odvolanie, výška kaucie
 • návrh na určenie neplatnosti obchodného dokumentu
 • správne delikty – pokuty a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
 • zelené verejné obstarávanie.
 • Priebežná diskusia.

záväzná prihláška VO

Po zaslaní záväznej prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra.