Bratislavská detská autoškola na bicykloch

Bratislavský samosprávny kraj poskytol spoločnosti Actoris System, s.r.o. dotáciu z dotačného programu BKS na podporu realizácie Bratislavskej detskej autoškoly na bicykloch.

Projekt je určený pre deti materských a základných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja.

Prínosom pre deti aj BSK je, že bude obnovená tradícia dopravnej výchovy, ktorá bola v minulosti štandardnou súčasťou detskej edukácie a zanikla. V dnešnej hektickej dobe, kedy sme denne svedkami mnohých kolíznych situácií a nepozornosti vodičov za volantom, považujeme za povinnosť od útleho veku deti v tejto problematike vychovávať a vzdelávať ich k zodpovednému a obozretnému správaniu.

Ružinovská detská autoškola

Mestská časť Bratislava – Ružinov a spoločnosť Actoris System, s.r.o. prichádzajú s projektom Ružinovskej detskej autoškoly. Cieľom projektu je edukácia detí ohľadne dodržiavania dopravných predpisov hravou formou a vybudovanie prirodzených návykov v dopravnej výchove, ktoré ich budú sprevádzať pri prípadných rizikových situáciách v uliciach v kontakte s účastníkmi cestnej premávky. Projekt sa bude opakovať dlhodobo, t.j. minimálne najbližšie 3 roky každoročne v jesennom období. Projekt je určený ružinovským deťom v predškolskom veku.

Deti sú v súčasnej dobe vystavované denne ohrozeniu zo strany
nedisciplinovaných vodičov motorových vozidiel a absentuje pravidelná
dopravná výchova, ktorá v minulosti formovala ich návyky v správaní v
situáciách ako bezpečný presun cez priechod pre chodcov, rozoznávanie
dopravných značiek, či návyky o obozretnosti na cestách aj chodníkoch.

Po absolvovaní Ružinovskej detskej autoškoly deti obdržia informačný
materiál, ktorý bude hravou formou mapovať aktivity autoškoly a upevní
získané znalosti. Zároveň obdržia na pamiatku certifikát o absolvovaní
Ružinovskej detskej autoškoly. Výsledkom po ukončení realizácie aktivít
projektu budú stovky malých Ružinovčanov edukovaných v základných
návykoch dopravnej výchovy.

Projekt bude prebiehať na úrovni Ružinovských materských škôl, ktoré
disponujú dvorom so spevnenou plochou. Pre tie materské školy, ktoré
takouto plochou nedisponujú bude alternatívne riešenie v areáloch
základných škôl alebo verejných priestranstvách, napr. dopravné ihrisko na
Svidníckej, dopravné ihrisko na Sedmokráskovej alebo dopravné ihrisko na
Exnárovej.
Deti si vyskúšajú reálnu jazdu na mini elektrických automobiloch priamo na
dráhe, ktorá bude simulovať reálne dopravné situácie, vrátane križovatiek,
priechodov pre chodcov či rôznych nečakaných kolíznych situácii.
Súčasťou projektu sú aj záchranné zložky, s ktorými máme dohodnutú
spoluprácu. Do projektu sa zapojí Policajné prezídium SR, Krajský dopravný
inšpektorát PZ SR, Mestská polícia Bratislava a Dobrovoľný hasičský zbor
Ružinov. Dopravní policajti v uniforme s príslušnými prostriedkami na
riadenie dopravy budú usmerňovať premávku a záchranné a hasičské zložky
budú mať prednáškovú a názornú ukážku ako sa zachovať v prípade úrazu či
dopravnej nehody seba alebo blízkej osoby.

Seminár so SME Europe v Bratislave 6.12.2018

Experti Actoris System, s.r.o. sa 6.12.2018 zúčastnili spoločného seminára Small and middle enterprises k podnikateľskému prostrediu na Slovensku a v Európe zameraného na prostredie malých a stredných podnikov, rodinného podnikania a živnostníkov. Prezident SAMP ekonomický poradca Actoris system, s.r.o. p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc., predniesol referát o aktuálnych zmenách legislatívy v roku 2018 a pripravovaných novelách zákona pre rok 2019. Stretnutia organizovalo SME Europe a zúčastnil sa ho prezident SME Europe Ing. Ivan Štefanec, zástupcovia MSP z Bratislavského regiónu a SAMP.  Na stretnutí odzneli konkrétne hodnotenia podnikateľských subjektov a bohatá diskusia nastolila aj niektoré témy, ktorými sa budeme hlbšie zaoberať v úsilí o zlepšenie podnikateľského prostredia.

Slovenská asociácia malých podnikov Drieňová 37, 821 02 Bratislava Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár
DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Miesto konania: Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra
Program :
• Zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzba na zábezpeku dane pri registrácii
• Zmeny v oblasti dodania tovaru zahraničnou osobou a definícia osoby povinnej platiť daň (zmeny v registrácii zahraničných osôb)
• Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, dodaní stavby a tovare s montážou
• Zmeny v kontrolnom výkaze
• Zavedenie nového systému (DPH viažuca sa na prijaté a zaplatené platby) – „Cash acounting scheme“
• Zmeny v oblasti nadmerného odpočtu, jeho vrátenie pri oneskorenej registrácii alebo pri skončení registrácie za platiteľa
• Trojstranný obchod a zmeny v trojstrannom obchode
• Pomerné krátenie dane na vstupe pri tovare a službe, ktoré sa používajú súčasne na podnikanie, ako aj na iný účel ako na podnikanie

Aktuálna ponuka kurzov

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk
                                                                            Aktuálna ponuka školení – apríl, máj, jún
1-dňová novela č. 34/2014 Z. z. účinná od 27.2.2014 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní , vrátane nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií
1. 23.04.2014       BRATISLAVA                            voľné miesta
2.21.05.2014       BRATISLAVA                            voľné miesta
3.13.06.204          BRATISLAVA                             voľné miesta

3 dňový základný kurz– Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“

1. 14.04.2014 – 16.04.2014        BRATISLAVA                     voľné miesta
2. 12.05.2014 – 14.05.2014        BRATISLAVA                     voľné miesta
3. 16.06.2014 – 18.06.2014        BRATISLAVA                      voľné miesta
Ochrana osobných údajov
1. 11.04.2014                               BRATISLAVA                              voľné miesta

Cena 1-dňové školenie VO 50 EUR. Cena 3-dňového školenia je 150 EUR. Cena 1-dňové školenie OOÚ 60 EUR V cene je zahrnuté: občerstvenie, pitný režim, materiály, obed