Seminár so SME Europe v Bratislave 6.12.2018

Experti Actoris System, s.r.o. sa 6.12.2018 zúčastnili spoločného seminára Small and middle enterprises k podnikateľskému prostrediu na Slovensku a v Európe zameraného na prostredie malých a stredných podnikov, rodinného podnikania a živnostníkov. Prezident SAMP ekonomický poradca Actoris system, s.r.o. p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc., predniesol referát o aktuálnych zmenách legislatívy v roku 2018 a pripravovaných novelách zákona pre rok 2019. Stretnutia organizovalo SME Europe a zúčastnil sa ho prezident SME Europe Ing. Ivan Štefanec, zástupcovia MSP z Bratislavského regiónu a SAMP.  Na stretnutí odzneli konkrétne hodnotenia podnikateľských subjektov a bohatá diskusia nastolila aj niektoré témy, ktorými sa budeme hlbšie zaoberať v úsilí o zlepšenie podnikateľského prostredia.

Slovenská asociácia malých podnikov Drieňová 37, 821 02 Bratislava Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár
DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Miesto konania: Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra
Program :
• Zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzba na zábezpeku dane pri registrácii
• Zmeny v oblasti dodania tovaru zahraničnou osobou a definícia osoby povinnej platiť daň (zmeny v registrácii zahraničných osôb)
• Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, dodaní stavby a tovare s montážou
• Zmeny v kontrolnom výkaze
• Zavedenie nového systému (DPH viažuca sa na prijaté a zaplatené platby) – „Cash acounting scheme“
• Zmeny v oblasti nadmerného odpočtu, jeho vrátenie pri oneskorenej registrácii alebo pri skončení registrácie za platiteľa
• Trojstranný obchod a zmeny v trojstrannom obchode
• Pomerné krátenie dane na vstupe pri tovare a službe, ktoré sa používajú súčasne na podnikanie, ako aj na iný účel ako na podnikanie

Aktuálna ponuka kurzov

sctorisActoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930, e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk
                                                                            Aktuálna ponuka školení – apríl, máj, jún
1-dňová novela č. 34/2014 Z. z. účinná od 27.2.2014 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní , vrátane nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií
1. 23.04.2014       BRATISLAVA                            voľné miesta
2.21.05.2014       BRATISLAVA                            voľné miesta
3.13.06.204          BRATISLAVA                             voľné miesta

3 dňový základný kurz– Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií.“

1. 14.04.2014 – 16.04.2014        BRATISLAVA                     voľné miesta
2. 12.05.2014 – 14.05.2014        BRATISLAVA                     voľné miesta
3. 16.06.2014 – 18.06.2014        BRATISLAVA                      voľné miesta
Ochrana osobných údajov
1. 11.04.2014                               BRATISLAVA                              voľné miesta

Cena 1-dňové školenie VO 50 EUR. Cena 3-dňového školenia je 150 EUR. Cena 1-dňové školenie OOÚ 60 EUR V cene je zahrnuté: občerstvenie, pitný režim, materiály, obed