1 dňové: Elektronické trhovisko a najnovšie poznatky vrátane novej novely zo 17.9.2015

actoris

Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

 

  Najnovšie legislatívne poznatky k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších poznatkov v súvislosti s elektronickým trhoviskom.

Dátum : 20.10.2015  o 9:00 hod

                    19.11.2015    o 9:00 hod

Hlavné okruhy tém :

– Najnovšie legislatívne poznatky
– Novela č. 13/2015 Z.z. k zákonu o VO – o preukazovaní majetkovej účasti a stop schránkovým firmám
– Novely č. 31/2015 Z.z. a č. 87/2015 Z.z.
– Finančné limity od 1.3.2015
– Predpokladaná hodnota zákazky
– Bežná dostupnosť a nie bežná dostupnosť
– Podlimitné zákazky – druhy
– Podlimitné zákazky s aplikáciou elektronického trhoviska
– Elektronický kontraktačný system
– Elektronické trhovisko
– Prínosy a výhody ET pre objednávateľa
– Prínosy a výhody ET pre dodávateľa
– Predmety obstarávané prostredníctvom ET
– Kto môže realizovať zákazky s aplikáciou ET
– Registrácia objednávateľa – registračný formulár – profil objednávateľa
– Registrácia dodávateľa – registračný formulár – profil dodávateľa
– Prepojenie ET na zoznam podnikateľov
– Opisný formulár – register – Knižnica
– Vytvorenie ponuky
– Obchodná a kontraktačná ponuka – Katalóg ponúk
– Vytvorenie objednávky
– Predbežne akceptovaná ponuka
– Rozpor a karanténa
– Postup podľa ust. § 96
– Postup podľa ust. § 97
– Postup podľa ust. § 98
– Elektronická aukcia v ET
– Dokumentácia zo zákazky prostredníctvom ET
– Diskusia priebežne
Lektor: Ing. Anna Pribylincová

Organizačné zabezpečenie:

1. Miesto školenia
BRATISLAVA- V sídle firmy, Drieňová 37, Dom Podnikateľov, Bratislava.
.
2. Účastnícky poplatok
50 EUR
Cena zahŕňa školné, vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na základe zaslanej faktúry resp. osobne platbou najneskôr pri nástupe na kurz.
Banka: SLSP
č.účtu:0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.

Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava
tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425
mob: 0908 219 568
e-mail.: actoris@actoris.sk.
www.actoris.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

trasa k actoris z D1 (1)