3 dňový základný kurz: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

 

actoris

Actoris System, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, IČO: 45357137, reg. OS Bratislava I. – odd. s.r.o. vl. č. 62505/B, Tel.:02/4333 0930,  e-mail: actoris@actoris.sk, www.actoris.sk

 

3 dňový základný kurz: Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novej novely zo 17.9.2015, nových finančných limitov pre podlimitné zákazky prostredníctvom ET, zriadenie DNS pre nadlimit, registra konečných užívateľov výhod a ďalších legislatívnych poznatkov v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska.
/výklad podobne ako pôvodný kurz odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti osôb
vo verejnom obstarávaní/

 

 
I. RÁMCOVÝ OBSAH 3-dňového školenia

VO – výklad zákona, vrátane zmien v legislatíve a v praxi, priebežná diskusia:
• najnovšie poznatky v legislatíve vrátane noviel č. 31/2015 Z.z. a 87/2015 Z.z.
• meny vo výnimkách zákona o VO
• etapy verejného obstarávania
• stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
• finančné limity
• zriadenie profilu
• bežná a nie bežná dostupnosť predmetov obstarávania
• zábezpeka, jej výška, prepadnutie, vrátenie,
• komunikácia medzi realizátormi zákaziek a záujemcami, resp. uchádzačmi
• elektronická evidencia referencií
• dodatky k zmluvám, resp. RD uzatvoreným vo VO
• zmena v zákazkách podľa § 9 ods. 9
• podmienky účasti
• kritéria na hodnotenie ponúk
• súťažné podklady
• elektronická aukcia
• nadlimitné zákazky
• podlimitné zákazky
• najnovšie poznatky v oblasti elektronického trhoviska
• predkladanie ponúk
• otváranie ponúk a ich častí
• hodnotenie podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk a určenie ich úspešnosti
• uzatvorenie zmluvy, resp. rámcovej dohody
• rozšírenie zrušenia zákazky
• revízne postupy
• kaucie a ich výšky
• certifikácia a akreditácia
• kontroly pred a po uzatvorení zmluvy, resp. RD a kontrola ex – ante
• správne delikty a výška pokút pre realizátorov zákaziek
• správne delikty a sankcie pre záujemcov, resp. uchádzačov.
Priebežná diskusia.

Organizačné zabezpečenie:

1. Termíny školenia:

12.10.2015 – 14.10.2015

3.11.2015 – 5.11.2015

2. Miesto školenia:

BRATISLAVA
V sídle firmy Actoris System, Dom podnikateľov Drieňová 37, Bratislava

Začiatok 9:00 hod
Obedová pauza 12:00- 13:00
Ukončenie 16:00 hod

.Lektor: Ing. Anna Pribylincová

3. Účastnícky poplatok
125 € + 25 € (20% DPH) spolu 150 €

Cena zahŕňa výklad zákona vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom pred termínom školenia. Iná možnosť platby dohodou

Banka: SLSP Bratislava –
č. účtu: 0634431507/0900
IČO : 45357137
DIČ pre DPH: SK2022948510
Do poznámky uviesť názov firmy a meno účastníka

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.
Magdaléna Lipáková
Sekcia vzdelávania
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

tel.: 02 / 4333 0930, 4342 2425

e-mail: actoris@actoris.sk   
www.actoris.sk
Tešíme sa na Vašu účasť.

 

trasa k actoris z D1 (1)