Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky

Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky
dňa 15. februára 2017 (streda) o 9:00 hod.

Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

– Samostatne zárobkovo činná osoba definícia szčo v sociálnom a zdravotnom poistení,
– vznik a zánik poistenia, oznamovacie povinnosti,
– vymeriavací základ  szčo, platenie poistného, platenie počas PN, materskej, popri zamestnaní.
– Poistenci štátu v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení, význam, kombinácia so zamestnaním, szčo.
– Nemocenské, materské, ošetrovné, náhrada príjmu pri PN – podmienky nároku zamestnanca, szčo, dobrovoľne poistenej osoby, denný vymeriavací základ, určenie výšky dávky.
– Dávka v nezamestnanosti – podmienky, výška.
– Dôchodkové dávky (starobný, invalidný dôchodok) podmienky nároku, určenie výšky dôchodku.,
– minimálny dôchodok– podmienky nároku, výška, koho sa týka,
– vplyv dobrovoľného poistenia/pripoistenia  na dôchodok,
– vplyv zamestnania s nízkym príjmom na dôchodok (napr. popri evidencii na ÚP), možnosti doplatenia poistného, význam,
– určenie dôchodku zo SP u sporiteľov (účastníci v II.pilieri)

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška

Školenie Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov

Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov
Lektor: Ing. Daniela Miháliková, Finančné riaditeľstvo SR

 

Kde: Drieňová 37, Bratislava, reštaurácia Planetka
dňa 9. februára 2017 o 9.00 hod. – štvrtok seminár

Prihlášky a informácie:

Tel.: 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra
Program :
• Daňové priznanie FO a PO
• Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 (podiely na zisku, transferové oceňovanie..)
• Diskusia k téme školenia

záväzná prihláška

Školenie o verejnom obstarávaní

                                           dňa 6.2.2017 – 8.2.2017  (09:00 – 15:00)
Lektor:                              Ing. Anna Pribylincová   /dlhoročná lektorka v oblasti verejného obstarávania/
Miesto konania:              Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka
Účastnícky poplatok:   180 € (vrátane DPH) Poplatok zahŕňa občerstvenie, obed a školiaci materiál.                                                                           

Výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obsah vzdelávacieho podujatia je nasledovný :

 • východiská zákona o VO
 • súvisiace vykonávacie vyhlášky ÚVO,
 • zmeny v základných pojmoch,
 • nové finančné limity vyplývajúce z § 5
 • určenie výšky predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6
 • verejný obstarávateľ, obstarávateľ a subjekt, ktorý obdržal finančný príspevok
 • konečný užívateľ výhod, partner verejného sektora
 • elektronická evidencia referencií
 • elektronické trhovisko vrátane nad limitu
 • zmena a odstúpenie od obchodného dokumentu
 • konflikt záujmov
 • prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov
 • jednotný európsky dokument
 • postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom
 • postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom
 • zadávanie nadlimitných koncesií
 • zadávanie podlimitných zákaziek prostredníctvom ET
 • zadávanie podlimitných zákaziek bez ET
 • zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
 • súťaž návrhov
 • správa vo verejnom obstarávaní, kompetencie, pôsobnosť
 • certifikácia systémov na uskutočnenie vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou
 • žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, zmena údajov
 • register partnerov verejného sektora
 • register konečných užívateľov výhod
 • revízne postupy, žiadosť o nápravu, dohľad nad verejným obstarávaním
 • ex – ante posúdenie
 • konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred a po uzavretí obchodného dokumentu
 • námietky, odvolanie, výška kaucie
 • návrh na určenie neplatnosti obchodného dokumentu
 • správne delikty – pokuty a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
 • zelené verejné obstarávanie.
 • Priebežná diskusia.

záväzná prihláška VO

Po zaslaní záväznej prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra.

Novela zákona o dani z príjmov

Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov
Lektor: Ing. Daniela Miháliková, Finančné riaditeľstvo SR

 

Kde: Drieňová 37, Bratislava, reštaurácia Planetka
dňa 12. januára 2017 o 9.00 hod. – štvrtok seminár

Prihlášky a informácie:

Tel.: 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra
Program :
• Daňové priznanie FO a PO
• Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 (podiely na zisku, transferové oceňovanie..)
• Diskusia k téme školenia

Zriadenie obchodnej adresy a virtuálneho sídla

DOM PODNIKATEĽOV na DRIEŇOVEJ 37 v BRATISLAVE – ACTORIS SYSTEM, s.r.o. ponúka:
Zriadenie obchodnej adresy:
1., Standard
• je bez viazanosti, so zložením 3 mesačnej kaucie
• je označená poštová schránka menom spoločnosti
• je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
• je zriadený vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty
• preposielanie listových zásielok na určenú adresu 1 x mesačne
• preposielanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1 x mesačne
• možnosť využitia priestorov na jednanie v rozsahu 6 hod mesačne mesačne / kongresová miestnosť s technickým vybavením a možnosťou kateringu /
• cena 89,- € plus dph /mesačne
Späť
2.,Exklusiv
• je bez viazanosti, so zložením 3 mesačnej kaucie
• je označená poštová schránka menom spoločnosti
• je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
• je zriadený vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty
• preposielanie listových zásielok na určenú adresu 1 x mesačne
• preposielanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1 x mesačne
• možnosť využitia priestorov na rokovanie v rozsahu 12 hod mesačne mesačne / kongresová miestnosť s technickým vybavením a možnosťou kateringu /
• cena 179,- € plus dph /mesačne

Zriadenie virtuálneho sídla :
1., STANDARD
• je bez viazanosti , so zložením 3 mesačnej kaucie
• je vydaný súhlas so zriadením sídla spoločnosti
• je označená poštová schránka menom spoločnosti
• je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
• je zriadený vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty
• preposielanie listových zásielok na určenú adresu 1 x mesačne
• preposielanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1 x mesačne
• možnosť využitia priestorov na rokovanie 6 hod mesačne / kongresová miestnosť s technickým vybavením a možnosťou kateringu /
• Cena 99,- € plus dph /mesačne
Späť
2., EXCLUSIVE
• je bez viazanosti , so zložením 3 mesačnej kaucie
• je vydaný súhlas so zriadením sídla spoločnosti
• je označená poštová schránka menom spoločnosti
• je zabezpečené preberanie listových zásielok a balíkov
• je zriadený vlastný poštový priečinok alebo skrinka na osobné preberanie si pošty
• preposielanie listových zásielok na určenú adresu 1xmesačne
• preposielanie listových zásielok v EU na určenú adresu 1xmesačne
• možnosť využitia priestorov na rokovanie v rozsahu 12 hod mesačne / kongresová miestnosť
• s technickým vybavením a možnosťou kateringu /
• Cena 189,- € plus dph /mesačne

Záujemcovia sa môžu dohodnúť na čísle telefónu : 0908 219 568, alebo na čísle 0918 655 134, alebo mailom na : actoris@actoris.sk

ŠKOLENIE k Zákonu č. 343/2015 Z. z.- O verejnom obstarávaní

ACTORIS SYSTÉM, s.r.o.
Drieňová 37, 821 02 Bratislava
Tel.: 02/4342 2425, Mobil: 0905 969 411
Dovoľujeme si Vás pozvať na

ŠKOLENIE
k Zákonu č. 343/2015 Z. z.
Obsah 2 a 3 – dňového vzdelávacieho školenia s názvom :
„Aktuálny výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane súvisiacich vykonávacích vyhlášok.“

Termíny konania:
28.6. 2016 – 30.6.2016 / 3 dni /
28.7. 2016 – 29.7.2016 / 2 dni /
22.8. 2016 – 24.8.2016 / 3 dni /

Miesto konania:
ACTORIS SYSTEM, s.r.o.
DOM PODNIKATEĽOV
/ Reštaurácia Planetka /
Drieňová 37
821 02 Bratislava

Program:
Dvoj a trojdňového školenia :
„Výklad zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane súvisiacich vykonávacích vyhlášok.“

Vzdelávacie podujatie je určené pre : štátnu správu, samosprávu, pre všetky organizácie, firmy a spoločnosti typu verejný obstarávateľ, obstarávateľ, subjekt, ktorý obdržal grant na predmet obstarávania, kontrolóri, súkromný sektor, tretí sektor, záujemcov, uchádzačov a všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú akýmkoľvek spôsobom na verejnom obstarávaní v štádiu prípravy, samotnej realizácie alebo kontroly.
Cieľ vzdelávacieho podujatia :
Zvýšiť právne povedomie v širokej odbornej verejnosti v oblasti verejného obstarávania, nakoľko dňom 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dňom 18. apríla 2016 nadobudli účinnosť aj viaceré vykonávacie vyhlášky ÚVO k vyššie uvedenému zákonu o VO. Ide o nasledovné vykonávacie vyhlášky:
– vyhláška č. 132/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie
– vyhláška č. 152/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
– vyhláška č. 153/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlilmitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov
– vyhláška č. 155/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu
– vyhláška č. 156/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie
– vyhláška č. 157/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.

Obsah školenia je nasledovný :
– východiská nového zákona
– súvisiace vykonávacie predpisy k VO,
– zmeny v základných pojmoch
– nové finančné limity vyplývajúce z § 5
– verejný obstarávateľ, obstarávateľ a subjekt, ktorý obdržal finančný príspevok
– konečný užívateľ výhod
– evidencia referencíí
– elektronické trhovisko vrátane nadlimitu
– zmena a odstúpenie od obchodného dokumentu
– konflikt záujmov
– prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov
– postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom
– postupy – zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom
– zadávanie nadlimitných koncesií
– zadávanie podlimitných zákaziek prostredníctvom ET
– zadávanie podlimitných zákaziek bez ET
– zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
– súťaž návrhov
– úrad a rada, ich kompetencie a pôsobnosť
– certifikácia systémov na uskutočnenie vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou
– žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, zmena údajov
– register konečných užívateľov výhod
– revízne postupy, žiadosť o nápravu, dohľad nad verejným obstarávaním
– ex – ante posúdenie
– konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred a po uzavretí obchodného dokumentu
– námietky, odvolanie, výška kaucie
– návrh na určenie neplatnosti obchodného dokumentu
– správne delikty – pokuty a sankcie Priebežná diskusia.

Časový harmonogram :
8.30 – 9.00 Prezentácia
9.00 – 12.00 Školenie
12.00 – 13.00 Obedňajšia prestávka
13.00 – 15.00 Školenie
Účastnícky poplatok:

120,-€ plus DPH / osobu za dvojdňové školenie

150,- € plus DPH / osobu za trojdňové školenie

V cene: školiace materiály, občerstvenie, obedy

Spôsob úhrady:
Bankovým prevodom – SLSP BA, Ružinov IBAN: SK8109000000000634431507
– Úhradu preukážte kópiou pri prezentácií
– Poplatok je možné zaplatiť priamo pri
prezentácií.
Informácie:
Ing. Anna Škublová , Mgr. Dagmar Prieložná Drieňová 37, 821 02 Bratislava
Tel.: 02/4342 2425, mobil : 0908 216 568
E-mail: actoris@actoris.sk

Zašlite obratom poštou alebo e-mailom na adresu Actoris System s.r.o., Drieňová 37, 821 02 Bratislava.
Tel.: 02/4342 2425,mobil : 0908 219 568
e-mail : actoris@actoris.sk

Actoris System
Actoris System, s.r.o., Drieňová 37, 821 02 Bratislava.
Tel.: 02/4342 2425, Mo: +421 905 969 411, e-mail: actoris@actoris.sk; www.actoris.sk;
IČO: 45357137, IČ DPH: SK2022948510, odd. sro: vložka č.:62505/B

————————————————————————————————

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na školenie osôb pre spôsobilosť vo verejnom obstarávaní

Začiatok školenia: ………………………….

Pozn.: Uvedenie všetkých údajov je záväzné pre prijatie prihlášky.

Osobné údaje

Priezvisko Meno Titul

Adresa trvalého bydliska/korešpondenčná adresa

Ulica, číslo domu Mesto PSČ

Telefón Mobil E-mailová adresa

Zamestnávateľ
Adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ)
E-mail, tel., fax :

Potvrdzujem účasť na školení dňa:

28. 6. 2016  30.6.2016 
28. 7. 2016  29.7.2016 
22. 8. 2016  24.8.2016 
(Zaškrtnite vyhovujúci termín)

V ……………………………. dňa ………………………… podpis ………………………..

Slovenská asociácia malých podnikov Drieňová 37, 821 02 Bratislava Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár
DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Miesto konania: Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra
Program :
• Zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzba na zábezpeku dane pri registrácii
• Zmeny v oblasti dodania tovaru zahraničnou osobou a definícia osoby povinnej platiť daň (zmeny v registrácii zahraničných osôb)
• Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, dodaní stavby a tovare s montážou
• Zmeny v kontrolnom výkaze
• Zavedenie nového systému (DPH viažuca sa na prijaté a zaplatené platby) – „Cash acounting scheme“
• Zmeny v oblasti nadmerného odpočtu, jeho vrátenie pri oneskorenej registrácii alebo pri skončení registrácie za platiteľa
• Trojstranný obchod a zmeny v trojstrannom obchode
• Pomerné krátenie dane na vstupe pri tovare a službe, ktoré sa používajú súčasne na podnikanie, ako aj na iný účel ako na podnikanie

Ochrana osobných údajov – zákon 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňova 37, Bratislava

Vás pozýva dňa 8. apríla 2016 o 10:00 hod. (piatok) na seminár

Ochrana osobných údajov

Lektor: Ing. Miroslav Majtáz

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program seminára:
o Ochrana osobných údajov po novom – zákon č. 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.
o Novinkou sú dva vykonávacie predpisy k novému zákonu. Ide o všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovujú
o rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení (§ 20 ods. 3),
o podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby (§ 24 ods.

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

Seminár – Novela zákona o DPH

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňova 37, Bratislava

Vás pozýva dňa 2. marca 2016 o 15:00 hod. (streda) na seminár :    Novela zákona o DPH

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková,  Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program seminára:

 Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016

 

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

Seminár „Zakonník práce“ 23.11.20145

actoris

Actoris System,s.r.o. Drieňova 37 Bratislava
v spolupráci s RELIA, s.r.o.

Vás pozývajú dňa 23. novembra 2015 o 09:00 hod. – pondelok
na

SEMINÁR „ZÁKONNÍK PRÁCE“

Program:
Seminár bude zameraný na formy a možnosti pracovného pomeru, organizáciu pracovného času, čerpanie dovolenky, benefity zamestnancov v nadväznosti na ich zdanenie. Vrátime sa aj k ostatnej novele (marec 2015) a pozrieme sa na novinku, dôležitú najmä pre niektoré ADZ a účinnú od 1. januára 2016: Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Miesto konania: Drieňová 37 Bratislava v sídle SAMP

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Termín: 23.11.2015 -pondelok

Prezentácia od 8:30, začiatok seminára o 9:00, ukončenie cca 14.00-15:00.

Upozorňujeme, že priestorové kapacity sú obmedzené a preto vám odporúčame prihlásiť sa na seminár včas.

Cena:54 € s DPH ,členovia SAMP 35 €
V cene je zahrnuté:

– občerstvenie a obed
– pracovný materiál,
– kniha „Daňové a odvodové tipy IV. (2015)“,
– brožúra „Mzdárske zákony 2015“.

V prípade záujmu, prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky e-mailom na    actoris@actoris.sk 
Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568 e-mail: actoris@actoris.sk